Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

เดินตามพระคำ...นำโดยพระวิญญาณ

ค่ายอนุชน ผู้นำ และ คริสตชน “ เดินตามพระคำ...นำโดยพระวิญญาณ ”
พร้อมท่องโลกพระคัมภีร์ในอิสราเอลและจอร์แดน รวม 1 2 วัน
มีนาคม - เมษายน หรือ มิถุนายน - กรกฎาคม ของทุกปี


ค่ายสำหรับคนรุ่นใหม่ อนุชนและผู้นำ ในช่วงวันหยุด พร้อมกิจกรรมหลากหลายเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ เสริมสร้างและ เตรียมระบบความคิด จิตใจ การรู้จักตนเอง วินัยส่วนตัว การบริหารเวลา เงินและชีวิต เข้าใจของประทานที่พระเจ้าให้ ชีวิต อธิษฐานและนมัสการ และร่วมทัศนศึกษาตามรอยพระเยซูคริสต์ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ณ ประเทศอิสราเอล และจอร์แดน ใน โปรแกรม “ นำคนรุ่นใหม่...เข้าถึงหัวใจพระคริสต์ รวม 12 วัน ” โปรแกรมนี้ จัดขึ้นเป็นพิเศษโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เยาวชน อนุชน ผู้นำอนุชน ครูรวี และ คริสตชนได้เข้า ถึงหัวใจและแผนการของพระเจ้า ได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งนำสมาชิกท่องโลก ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ ในห้องเรียนที่มีชีวิต โดยการเดินทางไปในสถานที่จริงตาม เรื่องราวที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ซึ่งมิใช่เทพนิยายที่แต่งขึ้นในประเทศที่ไม่มีจริง เรียนรู้การใช้ชีวิตในดินแดนแห่งพันธสัญญา ร่วมกับพี่น้องต่างชนชาติและต่างภาษา เพิ่มพูนและเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างครบบริบูรณ์ตาม พระสัญญาของพระเจ้า และได้ใช้ช่วงเวลาวันหยุดที่ล้ำค่า โดยการนับหมายกับพระเจ้า ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา การ เข้าค่าย ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเข้าค่ายธรรมดาหรือทัศนศึกษาทั่วไป แต่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าสำหรับอนุชน ผู้นำ ครูรวี คริสตชน ท่านจะ มีความเข้าใจมากขึ้นในการอ่านพระคัมภีร์ และการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและ เตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิตในยุคสุดท้าย ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า

วันแรก กรุงเทพฯ – อัมมัน ( จอร์แดน)
21.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8
เคาน์เตอร์ เอส (S) สายการบินรอยัล จอร์แดนเนี่ยน
(Royal Jordan Airlines) เช็คอิน รับบัตรที่นั่งของสายการบิน
วันที่สอง เมาท์เนโบ – แม่น้ำจอร์แดน – นาซาเล็ธ
00.30 ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ RJ181
เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมกับบริการ อาหารบนเครื่องบินตลอดเส้นทาง
04.00 คณะเดินทางถึงสนามบิน Queen Alia International กรุงอัมมาน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่าน เดินทางสู่เมือง มาดาบา (Madaba) ทางตอนเหนือของเมืองเพตร้า เมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์กลาง การทำโมเสก ชมเมือง โบสถ์ วิหาร นิยมตกแต่งด้วยโมเสก และนำท่านขึ้นเขาไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเมืองมาดาบา เพื่อชม เมาท์เนโบ ( Mount Nebo ) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งเป็นที่ฝังศพของโมเสส (Moses) สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นในยุค สมัยไบเซนไทน์ (Byzantine) ภายในโบสถ์มีภาพทำด้วยเศษกระเบื้องสี โมเสกเป็นเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับความผูกพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเดดซี ( Dead Sea ) หรือทะเลตาย และกรุงเยรูซาเล็ม( Jerusalem ) อย่างชัดเจนได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เชายแดนจอร์แดน-อิสราเอลที่ด่าน Allenby Bridge ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง หลังจากผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง พบไกด์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับสู่การทัศนศึกษาแบบเจาะลึกในประเทศ อิสราเอล พร้อมบรรยายเส้นทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานที่ทำพิธีบัพติศมาในน้ำ (Baptismal Site of Yardenit) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็นการระลึกถึง หรือสำหรับผู้ที่เพิ่งตัดสินใจรับบัพติศมา กรุณา ติดต่อผู้นำคณะเพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่นำคณะ และเตรียมเสื้อและกางเกงขาสั้นเพื่อใส่ไว้ด้านในไว้ในกระเป๋า ด้วย(มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เสื้อคลุมและประกาศนียบัตร ท่านละ 6 เหรียญ นำท่าน เดินทางตามเส้นทางเลียบชายแดน อิสราเอล-จอร์แดน ท่านจะเห็นรั้วกั้นแบ่งเขตสองประเทศ 2-3 ชั้นเพื่อป้องกันการรุกรานของฝ่ายตรงข้าม ตลอดสองข้าง ทางเป็นภูเขา พื้นดินแห้งแล้ง และทะเลทราย ท่านจะได้พบเห็นวิถีชีวิตของชาวเบดูอินที่เรร่อนสร้างเพิงอาศัยตามหุบเขา เป็นกลุ่ม ๆ จากนั้นนำท่าน เดินทางลงใต้สู่ ถิ่นทุรกันดารเนเกฟ - เบเออร์เชบา (บ่อน้ำพุเจ็ดบ่อ) ซึ่งขุดในสมัยอัมรา ฮัม นำท่านเข้าสู่ที่พัก Chan Hashayarot Mitzpe ramen ใน กระโจมแบบโมเสส ขี่อูฐชมทะเลทรายรอบๆที่พัก
เย็น รับประทานอาหารเย็น หลังจากนั้นร่วมนมัสการและ “ การฟังเสียงพระเจ้าในทะเลทรายแห่งแผ่นดินแห่งพันธสัญญา
วันที่สาม เอนเกดี (Ein Gedi) – คุมราน – ลอยตัวพอกโคลนที่ ทะเลตาย
เช้า เฝ้าเดี่ยว และนมัสการพระเจ้า รับประทานอาหารเช้าแบบชาวเบดูอิน

นำท่านศึกษาพระวจนะพระเจ้าและ ทัศนศึกษา ถิ่นทุรกันดารเอนเกดี (Ein Gedi) สถานที่กษัตริย์ดาวิดหลบหนีการไล่ของกษัตริย์ซาอูลเข้าไปในถ้ำ กษัตริย์ซาอูลเข้าไปปลดทุกข์ในถ้ำโดยที่ไม่รู้ว่าดาวิดและพวกอยู่ข้างใน ดาวิดได้สำแดงความเชื่อฟังและเคารพในสิทธิอำนาจของผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งไว้ ยอมละโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูล เพียงแต่ตัดชายฉลอง พ ระองค์ เพื่อเตือนสติกษัตริย์ซาอูล จนกษัตริย์ซาอูลยอมรับว่าดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์ต่อไปอย่างแน่นอน และอาณาจักรอิสราเอลจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นในมือของดาวิด และขอให้ดาวิดทำสัญญาว่าจะไม่ฆ่าคนในครอบครัวของพระองค์หรือล้มล้างเชื้อสายของพระองค์ ( 1 ซมอ 23.1-22) ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีสัตว์ธรรมชาติที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์อาศัยอยู่ เช่นตัวตุ่นผา (Cony) กระจงผา (สภษ 30.26 )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านทัศนศึกษาไปยัง คุมราน (Qumran) หุบเขาที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีต คนเลี้ยงแกะมักนำฝูงแกะขึ้นไปหลบพายุ และเป็นที่ซึ่งเด็กชายชาวเบดูอินได้พบคัมภีร์ชาวยิวโบราณ (Dead Sea Scrolls) ฟังบรรยายผ่านวีดีโอทัศน์และเดินฟังคำบรรยายในสถานท่จริง จากนั้นอิสระให้ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลน dead sea และของที่ระลึกอื่น ๆ ( ร้านนี้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถคืนภาษี 17 % ได้) เดินทางสู่ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ทั่วไปกว่า 400 เมตร และน้ำในทะเลนี้ เค็มกว่าทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดย ไม่จม แม้ว่าว่ายน้ำไม่เป็น อิสระให้ท่านว่ายน้ำและหมักโคลน ตามอัธยาศัย ( กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าฟองน้ำ ติดกระเป๋าเล็กไปด้วย)

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นไปยังเมือง เยรูซาเล็ม เข้าสู่ที่พัก Panarama Jerusalem
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรม

พาท่าน เดินชมวิถีฃีวิตคนยิว ซึ้อของฝากของที่ระลึกในตลาดสดมหาเน หรือถนนคนเดิน เบนยาฮูดา หรือเดินชมกำแพงโบราณ ตลาดยสมกลางคืนในเมืองเก่าเยรูซาเล็ม
วันที่สี่ เบธเลเฮม – แม่น้ำจอร์แดน - นาซาเร็ธ – หมู่บ้านจำลอง - คา นา
เช้า เฝ้าเดี่ยว นมัสการพระเจ้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านศึกษาพระวจนะคำโดยการเดินทางสู่เมืองเบธเลเฮม หรือ “ บ้านขนมปัง” อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเพียง 10 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นดินแดนครอบครองโดยปาเลสไตน์ เมืองเบธเลเฮมเป็นเมืองเกิดของกษัตริย์ดาวิด ผู้ที่พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะซามูเอลไปเจิมแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ (1 ซามูเอล 16.1-14) อีกทั้งเป็นเมืองที่นางรูธได้พบกับโบอาส (นางรูธ 1.2-4) นำท่านสู่ทุ่งหญ้าของคนเลี้ยงแกะ(Sheperd’s Field) ที่ทูตสวรรค์มาบอกข่าวการประสูติของพระเยซูแก่คนเลี้ยงแกะ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ The Church of Nativity ซึ่งสร้างครอบสถานที่ประสูติ ของพระเยซู เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลายจากผู้ครอบครองชาติแล้วชาติเล่าอย่างน่าอัศจรรย์ นำท่านเดินทางสู่สถานที่ทำพิธีบัพติศมาในน้ำ (Baptismal Site of Yardenit) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน ท่านสามารถรับบัพติศมาเพื่อเป็นการระลึกถึง หรือสำหรับผู้ที่เพิ่งตัดสินใจรับบัพติศมา กรุณาติดต่อผู้นำค่าย เพื่อประสานงานกับศิษยาภิบาลที่นำคณะ และเตรียมเสื้อ และกางเกงขาสั้นเพื่อใส่ไว้ด้านในไว้ในกระเป๋าด้วย (มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้เสื้อคลุม และประกาศนียบัตร ท่านละ 6 เหรียญสหรัฐ)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง

นำท่านชมเมืองนาซาเร็ธ ( Nazareth ) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นเมืองที่พระเยซูใช้ชีวิตในวัยเด็กจนเติบโตเป็นหนุ่ม นำชม The Church of the Annunciation ซึ่งสร้างครอบบ้านนางมารีไว้ เป็นสถานที่ซึ่งนางมารีได้รับแจ้งจากทูตสวรรค์ว่านางจะให้กำเนิดพระเยซู ชมหมู่บ้านคานา ( Cana ) ที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดงอัศจรรย์ครั้งแรกโดยทรงทำน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งงาน(ท่านสามารถซื้อไวท์คานาที่มีชื่อเสียงเป็นของที่ระลึกได้จากร้านค้าในหมู่บ้านนี้) จากนั้นนำท่านทัศนศึกษาหมู่บ้านจำลอง (Nazareth Villege) ซึ่งจำลอง วิถีชีวิตชาวนาซาเร็ธ อาทิเช่น บ่อย่ำองุ่น ศาลาธรรมใ นสมัยพระเยซูคริสต์ และเรียนพระวจนะคำในห้องเรียนจริงแห่งนี้ โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากทั่วโลก ที่มีความเข้าใจในพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง

นำเข้าสู่ที่พัก Restal Galilee
เย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่ห้า ทิเบเรียส – ทะเลสาบกาลิลี – เจาะลึกคำเทศนาบนภูเขา - เมืองคาเปนาอูม- บ้านทับกา
เช้า เฝ้าเดี่ยว นมัสการพระเจ้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

นำท่านล่องเรือทะเลสาบกาลิลี ชมความงดงามของธรรมชาติรอบๆทะเลสาปที่พระเจ้าสร้างและนมัสการพระเจ้าบน Worship Boat ของเมสสินิคยิว ใช้เวลาล่องเรือ 30-45 นาที ท่านจะพบความสนิทสนมกับพระเจ้าในช่วงการนมัสการ ด้วยเสียงเพลงสดใหม่บนเรือชาวประมงซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นเรือท่องเที่ยว เมื่อ 2000 ปีที่แล้ว ณ.ทะเลสาปกาลิลีแห่ง นี้พระเยซูคริสต์ได้ทำการอัศจรรย์มากมาย ช่วยสาวกจับปลารักษาโรค สั่งสอนสาวกอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ท่านจะ มีคำพยานมากมายในประสบการณ์กับพระเจ้าในทะเลสาปแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารมื้อพิเศษ ปลาเปโตร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mt .of Beatitudes โบสถ์แปดเหลี่ยม สถานที่จริงซึ่งพระเยซูคริสต์สอนสาวกเรื่องคำ เทศนาบนภูเขา (The Sermon on the Mount) มัทธิว 6.9-14 นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านทับกา (Tabgha) ที่พระเยซู เลี้ยงคน 5,000 คน ด้วยปลา 2 ตัว ขนมปัง 5 ก้อนเดินทางสู่เมืองคาเปอนาอูม ( Capernaum ) ชมบ้านเปโตรซึ่งปัจจุบัน ถูกสร้างเป็นโบสถ์บนบ้านหลังเดิม ที่ซึ่งพระเยซูทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคให้แก่แม่ยายเปโตร ในบริเวณใกล้ ๆ กัน มีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูสั่งสอนและรักษาโรคแก่ประชาชน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังริมชายทะเลทิเบเลียส ที่ซึ่งพระเยซูปรากฏแก่สาวกหลังฟื้นจากความตาย และทำการอัศจรรย์ช่วยสาวกจับปลาได้ 153 ตัว และทรงตรัสถามเป โตรถึง 3 ครั้งว่า “ ท่านรักเราหรือ..” และ เรียกเปโตรให้ เลี้ยงลูกแกะของพระองค์ “ ยอห์น 21.1- 19” ปัจจุบันมีโบสถ์ St Perter’s Primacy สร้างครอบเนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ที่ พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกอยู่ เดินทางกลับที่พัก
เย็น รับประทานอาหาร ชมบรรยายรอบทะเลสาปกาลิลีและศึกษาวิถีชีวิตของชาวยิวตามอัธฌาสัย

ร่วมนมัสการพระเจ้าหนุนใจและฟังเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตผู้เชื่อชาวยิวท้องถิ่น (Messianic Jew)
วันที่หก Golan Hight - Bible Teaching - Mediterranean Sea
เช้า เฝ้าเดี่ยว นมัสการพระเจ้า ร่วมรับประทานอาหารเช้า

นำคณะทัศนศึกษาสู่ Golan Hight เหนือสุดของอิสราเอล ณ.สุดนี้ท่านจะสามารถเห็นภูเขา Hermon ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์และเห็นเขตแดนติดต่อประเทศซีเรีย ฟังคำบรรยายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้จากไกด์และผู้บรรยาย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ไฮฟา ชมเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมหนักของประเทศ ปัจจุบันเป็นเมืองไฮเทคทั้งด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่สมัยใหม่ด้านชีวภาพ เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย และศูนย์กลางด้านการแพทย์แห่งภูเขาคาร์เมล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และเทคโนโลยี่ที่ล้ำหน้า จนเป็นที่ดึงดูดความสนใจของบริษัทข้ามชาติอาทิเช่น ไมโครซอพท์ (Microsoft) , IBM และ Intel เป็นต้น นำท่านชมท่าเรือที่เรือลำแรกนำพี่น้องยิวกลับสู่มาตุภูมิหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเมืองไฮฟาและศูนย์กลางแห่งคาร์เมล
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเยี่ยมพันธกิจและร่วมศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้า ณ ศูนย์สร้างสาวกแห่งภูเขาคาร์เมลและศูนย์กลางพันธกิจภูเขาคาร์เมล ซึ่งมีอ. ปีเตอร์ ซึคีฮาร่า เป็นศาสนาจาร์ยอาวุโส และอ. ดาวิด เดวิส เป็นผู้นำพันธกิจแห่งภูเขาคาร์เมล จากนั้น นำท่านชมธรรมชาติ รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ศึกษาวิถีชีวิตพี่น้องชาวยิวท้องถิ่นและต่างประเทศ เก็บหินและเปลือกหอยสวยงาม เดินฟังเสียงคลื่น กระทบฝั่ง ท่านอาจจะได้ยินพระสุรเสียงที่พระเจ้าบอกรักท่าน หรือเลือกที่จะเล่นน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และพักผ่อนตาม อัฌชาสัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่เจ็ด นมัสการพระเจ้าวันสะบาโต ณ. ภูเขาคาร์เมล - หมู่บ้านดูส – มุกราค่า - ทุ่งราบ อามาเกดโดน
เช้า เฝ้าเดี่ยว นมัสการพระเจ้า ร่วมรับประทานอาหารเช้า

นำคณะเดินทางสู่ KHC (Kehilat Ha Carmel ) ศูนย์พันธกิจภูเขาคาร์เมลเพื่อร่วมนมัสการวันสะบาโต พบปะกับพี่น้องยิวจาก นานาชาติร่วมนมัสการพระเจ้าด้วยกัน
เที่ยง ออกเดินทางไป หมู่บ้านชาวดูส รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื้นเมืองแบบฟาราเฟล

แวะซื้อของที่ระลึก และของฝากจากหมู่บ้านชาวดูส นำท่านทัศนศึกษาสถานที่ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์เดิมและในพระธรรมวิวรณ์ “ มุกราค่า” สถานที่ที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ได้พนันขันต่อกับพระบาอัล 250 คน เพื่อสำแดงแก่ชาวอิสราเอลในเวลานั้นซึ่งทิ้งพระ เจ้าให้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ไม่ใช่พระบาอัล ชม ทุ่งราบ อามาเกดโดน (Meggido) ตั้งอยู่บนด้าน ตะวันตกของหุบเขาเจสเรียล ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์ 16.12-16 ว่าจะเป็นสนามรบระหว่างกษัตริย์ของโลกกับพระเจ้า
เย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่แปด เทลอาวีฟ – จาฟฟา – เซซาเรีย - ไฮฟา - กรุงเยรูซาเล็ม
เช้า เช้า เฝ้าเดี่ยว นมัสการพระเจ้า ร่วมรับประทานอาหารเช้า

นำท่านทัศนศึกษาขึ้นเหนือโดยใช้ถนนเลียบชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สู่เมืองเซซาเรีย ( Caesarea ) ชมโรงมหรสพใหญ่ และคลองส่งน้ำโรมันโบราณที่สร้างในสมัยกษัตริย์เฮโรด ชม เมืองเก่าจาฟฟา (Old Jaffa ) ซึ่งโยนาห์ขึ้นเรือเพื่อหลบหนีพระเจ้า (โยนา 1.1-3) ชมบ้านซีโมน ช่างฟอกหนัง ซึ่งเปโตรได้ไปอาศัยอยู่และได้เห็นนิมิตเรื่องของต้องห้ามจากพระเจ้าในเวลาเที่ยงวัน “ กจ 10.1- 48” เดินทางสู่เทลอาวีฟ ศูนย์กลางการพาณิชย์ การท่องเที่ยว ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

นำคณะเดินทางสู่กรุงเยรูซาเล็ม ชมคันประทีปอันใหญ่ที่หน้ารัฐสภาแห่งอิสราเอลและฟังคำบรรยายว่าพระสัญญาของ พระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลในเรื่องการรวมเป็นชาติอิสราเอล และชมวิวเมืองเยรูซาเล็ม และศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่นของ ชาวเมืองเยรูซาเล็ม นำเดินชม ตลาดสดของชาวยิว Mahane Yehuda ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวยิว นักการค้าแห่ง ศตวรรษ ท่านสามารถเลือกซื้อของสดของแห้ง อาทิเช่น มะเดื่อ อินทรผลัม มะกอกดอง ถั่วชนิดต่าง ๆ ของที่ระลึก เข้าสู่ที่พัก Panorama Jerusalem
เย็น รับประทานอาหารเย็น ร่วมหนุนใจและฟังประสบการณ์เด็กหนุ่มสาวชาวยิว
วันที่เก้า เมืองกษัตริย์ดาวิด - ภูเขาวิหาร – อุโมงค์กำแพงร้องไห้ – อนุสรณ์สถานยาดวาเซม
เช้า เฝ้าเดี่ยว และนมัสการพระเจ้า รับประทานอาหารเช้า

นำท่านทัศนศึกษา ภูเขาซีโยน ภูเขาพระวิหาร (Temple Mount) หรือยอดเขาโมริยาห์ ที่อับราฮัมถวายอิสอัค(ปฐก 22.2) และเป็นที่ที่กษัตริย์ดาวิดได้ซื้อลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุสเพื่อสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้า (2 ซมอ 24.16-25) ต่อมากษัตริย์โซโลมอนได้สร้างพระวิหารหลังแรกบนยอดเขาโมริยาห์ แต่ต่อในปีค.ศ 70 ก็ถูกทหารโรมันทำลายพระวิหารทั้งสิ้น ตามการพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ ในปีค.ศ 624 สุลต่านคาลิบ โอมาร์ค ครอบครองเยรูซาเล็มและได้สร้างสุเหร่าทองคำ (Dome of the Rock) บนภูเขาพระวิหารซึ่งปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน เมื่อชาวยิวกลับมาสู่ประเทศอิสราเอลในปี 1948 จึงเดินทางมาที่ กำแพงเยรูซาเล็มซึ่งเอยู่ใกล้กับที่ตั้งของพระวิหารที่สุด เพื่ออธิษฐานคร่ำครวญต่อพระเจ้าจนถูกเรียกขานกันว่า กำแพงร้องไห้ (Wailling Wall) นำท่านเดินลึกลงสู่ Western Wall Tunnel ซึ่งสร้างรอบกำแพง และเชื่อว่าเป็นอุโมงค์ลับสู่พระวิหารในส่วนวิสุทธิสถานที่เก็บหีบพันธสัญญา ชมโมเดลจำลองและวีดีโอการประกอบการซ่อมแซมกำแพงและสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ( จีน)

ทัศนศึกษาเมืองของกษัตริย์ดาวิด (City of David ) และนำท่านเดินในอุโมงน้ำ ที่ขุดโดยกษัตริย์เฮเซคียาห์ ท่านอาจ ได้รับประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในช่วงเวลาที่มืดและเงียบสงบนี้ จากนั้นทัศนศึกษาอนุสรณ์สถาน ยาดวาเซม Yas Vashem ที่ที่รวบรวมภาพเหตุการณ์และเครื่องใช้ของคนยิวที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธ์โดยฮิตเลอร์เป็นจำนวน 6 ล้านคน รวมเด็ก 1.5 ล้านคน
เย็น รับประทานอาหารเย็น

หลังอาหารเย็น เรียนรู้จักเพลงนมัสการและการเต้นนมัสการแบบยิวโดยอ. รีนาซึ่งเป็นชาวยิว รัสเซียที่อพยพกลับสู่มาตภูมิตามโครงการอารีย่าของรัฐบาลอิสราเอล และฟังอ. ทาริย่าแบ่งปันเรื่องพันธกิจคนงานไทย ในอิสราเอล
วันที่สิบ ทัศนศึกษากรุงเยรูซาเล็ม – ภูเขามะกอกเทศ – เส้นทางแห่งกางเขน - สวนเกทเสมนี - อุโมงค์ฝังศพพระเยซู - ภูเขาซีโยน – ห้องชั้นบน
เช้า เฝ้าเดี่ยว และนมัสการพระเจ้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก

ทัศนศึกษายอดเขามะกอกเทศ (Mt. Of Olive ) นำท่านเดินตามเส้นทางที่ พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในวันปาล์มซั นเดย์ ผ่านโบสถ์หยดน้ำตา ที่พระเยซูร่ำไห้แก่กรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องถูก ทำลาย ตลอดทางท่านจะเห็นสุสานของชาวยิวที่นำศพมาฝังไว้บนยอดเขามะกอกเทศเพราะเชื่อว่าพระมาสิยาห์จะเสด็จ กลับมาครั้งที่สองจากยอดเขามะกอกเทศ และพวกเขาที่รออยู่บนยอดเขานี้จะถูกรับขึ้นไปก่อน นำท่านเดินเท้าต่อไป จนถึงสวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูกทหารโรมันจับตัว ในสวนนี้ยังมีต้นมะกอกเทศ เก่าแก่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่ารากเดิมเป็นต้นมะกอกเทศในสมัยพระเยซูคริสต์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์นานาชาติ ( Church Of All Nations) ภายในมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว นำท่าน เดินในตัวเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม ( Old City ) เดินเท้าไปตามถนนแห่งไม้กางเขน (เวียโดโลโรซา Via Dolorosa ) เส้นทางที่พระเยซูถูกจับไปไต่สวนที่ศาลปรีโทเรียม ถูกเฆี่ยนตี และตัดสินประหารชีวิต ถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนและ ล้มลง 3 ครั้ง ถูกตรึงบนไม้กางเขนที่กลโกธา ปัจจุบันเป็นโบสถ์แห่งศาสนาคริสต์ ( Church of The Holy Sepulcher ) รวมเส้นทางทั้งหมด 14 จุด
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง อาหารพื้นเมือง

ทัศนศึกษาห้องชั้นบน หรือห้องอาหารมื้อสุดท้าย (Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับเหล่าสาวก ก่อนถูกจับ นำท่านเดินทางสู่ภูเขาซีโยน ชมโบสถ์ St Peter in Gallicantu บ้านของปุโรหิตคายาฟาสที่พระเยซูถูกจับ ไปไต่สวน และถูกโบยตี และขังไว้หนึ่งคืน ให้ทุกท่านได้ใช้เวลาในการสำรวจชีวิตและขอการทรงนำในการรับใช้และ ดำเนินชีวิตสถานที่เดียวกันนี้ที่เปโตรได้ปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขัน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการทรยศพระเยซูเหมือนกับยูดาส อิสคา ริโอท ได้กระทำต่อพระเยซู แต่เปโตรกลับใจใหม่ และเริ่มต้นรับใช้ตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างเกิดผลต่อมา จากนั้นนำยัง อุโมงค์ฝังศพพระเยซู ( Garden Tomb) อุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลา เป็นอุโมค์ใหม่ของเศรษฐีชื่อโยเซฟ อาริ มาเธีย ศิษย์ของพระเยซู ผู้ที่เข้าไปขอพระศพของพระเยซูจากปีลาต อัญเชิญพระศพจากไม้กางเขน พันหุ้มไว้ด้วยผ้าป่าน ที่สะอาด และนำไปเก็บไว้ในอุโมงค์ (มัทธิว 27.57-60) ร่วมพิธีมหาสนิท ระลึกถึงการทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปของมนุษย์ มีชัยชนะเหนือความตายและทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมาในวันที่สาม มีประโยคหนึ่งเขียนบนประตูที่ปากอุโมค์ว่า “ พระองค์ไม่ได้อยู่ในนี้ ทรงฟื้นขึ้นแล้ว” หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ตลาดสด มหาเน เยฮูดา ( MahaneYehuda ) หรือ ของที่ระลึกในเมืองเก่าเยรูซาเล็ม
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมที่พัก

หลังอาหารร่วมนมัสการและฟังคำสอนจากคุณซามูเอล ประธานบริหารและเจ้าของบริษัทซาเอลทัวร์ Messianic Jew ผู้ประสบความสำเร็จในการบริหารบริษัทให้เป็นพันธกิจการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซู เป็นบริษัททัวร์ที่ใหญ่ที่สุดใน ร่วมพิธีแจกประกาศนียบัตร และปิดค่าย
วันที่สิบเอ็ด ด่านอลันบี บริดน์ - จอร์แดน - นครศิลาทรายสีชมพู ( Petra )
เช้า เฝ้าเดี่ยว และนมัสการพระเจ้า รับประทานอาหารเช้า พร้อมกล่าวคำอำลากรุงเยรูซาเล็ม

นำท่านเดินทางสู่ ชายแดนอิสราเอลจอร์แดนที่ด่าน Allenby Bridge หลังจากผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและสัมภาระ สำหรับท่านที่มีใบเสร็จคืนภาษี 17 % สามารถขอคืนภาษีได้ที่ด่านก่อนเดินทางสู่จอร์แดน นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพต้า ( Petra ) หรือนครศิลาทรายสีชมพู (เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่สลักขึ้นจากภูเขาหินอ่อนสีเทาอมชมพูให้เป็น เมือง วังโรงละคร ที่อยู่อาศัย ฯลฯตั้งอยู่กลางวงล้อมของขุนเขา เป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่านาบาเทียน (Nabateans) ซึ่งเป็นชน เผ่าอาหรับโบราณได้สร้างเมืองนี้ให้เจริญรุ่งเรืองในอดีตจากการเก็บค่าผ่านทางจากกองคาราวานต่าง ๆ ที่ต้องใช้เส้นทางนี้ นำท่านเดินทางสู่มรดกโลกเมืองเพตร้า สัมผัสบรรยากาศตามเส้นทางที่เรียกว่า ซิค (SIQ) ซึ่งเกิดจากการที่แผ่นดินไหวแล้ว ทำให้เกิดการแยกตัวของเปลือกโลก นำท่านเดินชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง ชมความสวยงามของหุบเขาทั้งสองด้านที่ สวยงามด้วยสีสันของหินสีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น สีเทา ชมพู เหลือง น้ำเงิน ฯลฯ และชมร่องรอยซากหักพังที่ ยังคงมีร่องรอยให้เห็นของการจัดการเรื่องชลประทานในการลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำจากภูเขาเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างน่าทึ่ง ภาพ ศิลปะแกะสลักจากภูเขาทั้งลูก ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับหน้าผาสูงชันสองข้างทางสู่มหานครแห่งศิลาทรายสีชมพู เอล คาซ เนห์ (El Khazneh) ซึ่งถูกค้นพบและนำมาเผยแพร่สู่สายตาชาวโลกในรูปแบบภาพวาดโดยนักวาดรูปชาวสวิสในปี ค.ศ 1812 ตัววิหารถูกใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนต์สุดอมตะเรื่องอินเดียน่าโจนส์ ภาค 3 ชุดขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า (Indiana Jones and the Last Crusade) ดื่มด่ำกับสติปัญหาของชาวนาบาเทียน ที่ผสมผสานศิลปะของกรีก โรมัน กับศิลปะพื้นเมืองเข้าด้วยกันอย่าง น่าอัศจรรย์ ชมวิหารต่าง ๆ ที่แกะสลักเสลาจากภูเขาอย่างกลมกลืน ได้สัดส่วนสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ประดับด้วยเสาแบบ คอรินเทียนส์ และรูปคน เชื่อว่าเป็นคลังที่เก็บสมบัติของฟาโรห์ โรงละครโรมันรูปครึ่งวงกลม เสา กลมตามทางเดิน ทำให้เห็นร่องรอยของอิทธิพลของชาวโรมัน แวะอุดหนุนสินค้าที่ทำจากหินสีต่าง ๆ จากชาวพื้นเมือง และ จิบกาแฟชาวอาหรับได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมมาน หรือ อัมโมน ( AMMAN ) นครที่มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านการปกครองหลายชนเผ่า ฟังคำบรรยายว่านครศิลาทรายสีชมพูนี้เกี่ยวข้องกับ ยุคสุดท้ายของคริสเตียนอย่างไร
21.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Queen Alia Int’l Airport กรุงอัมมาน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
วันที่สิบสอง กรุงเทพ
13.55 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

จำนวน 25 ท่าน ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน) ติดต่อเบธเอลทัวร์
ค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักในค่ายนอน 3-4 ท่านต่อห้อง และอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเอลอัล อิสราเอลแอร์ไลน์ และภาษีสนามบิน
 • ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล (วีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นในช่วงทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ค่าค่าย 3 วันที่ประเทศไทยก่อนเริ่มทัศนศึกษาในอิสราเอล
 • ผู้บรรยายไทยที่มีประสบการณ์และมีความรู้ลึกในพระคัมภีร์
อัตราบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขในการบริการ
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบินโรงแรมภัตตาคาร
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสา


  พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
  BETHEL TOUR MISSION 
  Copyright © 2019

  Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
  Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

  Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
  44,048 unique visits