Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

เดินตามรอยพระเยซูคริศต์

ท่องโลกพระคัมภีร์ ภาคฤดูร้อน
ในโปรแกรม “ เดินตามรอยพระเยซูคริสต์..ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ... ประเทศอิสราเอล ”วันแรก กรุงเทพฯ – อัมมัน
21.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ เอส (S) สายการบินรอยัล จอร์แดนเนี่ยน (Royal Jordan Airlines) เช็คอิน รับบัตรที่นั่งของสายการบิน
00.30 ออกเดินทางสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ RJ181 เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมกับบริการ

อาหารบนเครื่องบินตลอดเส้นทาง
วันที่สอง ถิ่นทุรกันดารจูเดียน : เอนเกดี (Ein Gedi) – คุมราน – พอกโคลนลอยตัวในน้ำที่ ทะเลตาย (DeadSea) – เมืองเยรี โค – หุบเขาเอลาห์ – กรุงเยรูซาเล็ม
05.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานประเทศจอร์แดน

พักต่อเครื่องเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอิสราเอล
07.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานเบนกูเดียน ประเทศอิสราเอล หลังจากผ่านพิธีการศุลกากร พบการต้อนรับจากไกด์ท้องถิ่น

เช้าวันแรกในดินแดนพันธสัญญา นำท่านเดินทาง ทัศนศึกษายัง ถิ่นทุรกันดารเอนเกดี (Ein Gedi) สถานที่ที่กษัตริย์ดาวิดหลบหนีการไล่ตามของกษัตริย์ซาอูลเข้าไปในถ้ำ โดยที่ซาอูลไม่รู้ว่าดาวิดและพวกอยู่ข้างใน ดาวิดได้สำแดงความเชื่อฟังและเคารพในสิทธิอำนาจของผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมและแต่งตั้งไว้ ยอมละโอกาสที่จะฆ่ากษัตริย์ซาอูล เพียงแต่ตัดชายฉลอง พ ระองค์ เพื่อเตือนสติกษัตริย์ซาอูล จนกษัตริย์ซาอูลยอมรับว่าดาวิดเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์ต่อไปอย่างแน่นอน และอาณาจักรอิสราเอลจะมั่นคงเป็นปึกแผ่นในมือของดาวิด และขอให้ดาวิดทำสัญญาว่าจะไม่ฆ่าคนในครอบครัวของพระองค์หรือล้มล้างเชื้อสายของพระองค์ ( 1 ซมอ 23.1-22) ปัจจุบันเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีน้ำตกและเห็นทัศนีย์ภาพของทะเลตายเดดซีที่สวยงาม ท่านอาจได้พบสัตว์ธรรมชาติที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ เช่นตัวตุ่นผา (Cony) กระจงผา กวาง IBEX (สภษ 30.26 ) ท่านจะได้เพลิดเพลินและเรียนบทเรียนแรกของ ” ผู้นำโดยแบบอย่างของกษัตริย์ดาวิด ” จากนั้น นำท่านทัศนศึกษาไปยัง คุมราน (Qumran) หุบเขาที่มีถ้ำเล็กถ้ำน้อยซึ่งในอดีต คนเลี้ยงแกะมักนำฝูงแกะขึ้นไปหลบพายุ และเป็นที่ซึ่งเด็กชายชาวเบดูอินได้พบคัมภีร์ชาวยิวโบราณ (Dead Sea Scrolls) ฟังบรรยายผ่านวีดีโอทัศน์และเดินฟังคำบรรยายในสถานที่จริง จากนั้นอิสระให้ซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโคลน Dead Sea และของที่ระลึกอื่น ๆ ( ร้านนี้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และสามารถคืนภาษี 17 % ได้)
เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน

เดินทางสู่ ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ซึ่งเป็นที่ต่ำที่สุดของโลก อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ทั่วไปกว่า 400 เมตร และน้ำในทะเลนี้ เค็มกว่าน้ำทะเลปกติถึง 10 เท่า และยังมีปริมาณ แร่ธาตุต่างๆ มากกว่า เช่น ไอโอดีน 10 เท่า แมกนีเซียม 15 เท่า โบรมีน 20 เท่า ทำให้เกิดความหนาแน่นมากจนท่านสามารถลอยตัวได้โดยไม่จม แม้ว่าว่ายน้ำไม่เป็น อิสระให้ท่านว่ายน้ำและหมักโคลน ตามอัธยาศัย ( กรุณาเตรียมชุดเล่นน้ำ ผ้าเช็ดตัว รองเท้าฟองน้ำ ติดกระเป๋าเล็กไปด้วย) นำทัศน ศึกษา เมืองเยรีโค (Jericho) ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นเมืองที่พระเจ้าตรัส กับโยชูวาว่า “ ดูแน่ะ เราได้มอบเมืองเยรีโคไว้ในเมืองเจ้าแล้วทั้งกษัตริย์และทแกล้วทหาร...” กำแพงเมืองเยรีโคก็ถล่มลงหลังจาก ปุโรหิตเดินนำหน้าหีบพันธสัญญาพร้อมเป่าเขาแกะรอบเมืองเจ็ดรอบ ชมกำแพงเมืองโบราณที่ยังเหลือซากสลักหักพังไว้ ชมต้นมะเดื่อที่ศักเคียสปีนดูพระเยซูคริสต์ จากนั้นนำท่านเรียนจากสถานที่จริงโดยการเดินเท้าขึ้นสู่ภูเขาสูงที่พระเยซูคริสต์ถูกมารทดลอง (Mount of Temptation) โดยมารแสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ทั้งความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรเหล่านั้นให้พระองค์ทอดพระเนตร....ดังที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ มัทธิว 4.8-11. เดินทางสู่ หุบเขาเอลาห์ ( Emek Ha Ella ) แนวรบที่กษัตริย์ซาอูลและเหล่าทหาร เผชิญหน้ากับกองทัพฟิลิสเตียที่ร้องตะโกนดูถูกกองทัพของกษัตริย์ซาอูล มีเพียงเด็กหนุ่มดาวิดกล้าเสนอตัวต่อกรกับแม่ทัพโกลิอัทซึ่งสูงใหญ่เหมือนยักษ์ด้วยก้อนหินและลวดสลิง ( 1 ซมอ. 17) มุ่งหน้าสู่กรุงเยรูซาเล็มและ check-in เข้าโรงแรมที่พัก
เย็น รับประทานอาหารในโรงแรม

นมัสการและ เรียนบทเรียน ” การฟังเสียงพระเจ้าในดินแดนพันธสัญญา” เพื่อเตรียมความพร้อมของท่านใน การรับพระพรประสบการณืจริงส่วนตัวกับพระเจ้า ตลอดการอยู่ในค่าย
วันที่สาม เยรูซาเล็มหัวใจของแผ่นดิน - เมืองกษัตริย์ดาวิด – ถ้ำน้ำกษัตริย์เฮเซคียาห์ – Gihon Spring - โบราณสถานพระวิหารเยรูซาเล็ม Archaeological Park – ภูเขาพระวิหาร – กำแพงร้องไห้ – เบทเลเฮ็ม
เช้า รับประทานอาหาร เช้า

เช้าวันใหม่ที่สดชื่นในกรุงเยรูซาเล็ม ที่ทุกคนใฝ่ฝันถึง โดยการนำคณะเดินผ่านประตูขยะ Dung Gate ไปยัง City of David เพื่อทัศนศึกษาโบราณสถานเมืองของกษัตริย์ดาวิด ฟังคำบรรยายและร่วมศึกษาภูมิทัศน์รอบๆ City of David เดินลุยในอุโมงค์น้ำที่ ขุดในสมัยกษัตริย์เฮซาคียาห์ ท่านอาจได้รับประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าในช่วงเวลาที่มืดและเงียบสงบนี้ในขณะเดินในอุโมงค์น้ำนี้

จากนั้นนำคณะเดินต่อไปยัง Spring of Siloah ฟังคำบรรยายและเดินในเส้นทางที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางเดียวกับที่พระเยซูใช้เมื่อ เดินเข้าพระวิหารในเวลาของพระองค์ Jerusalem Archaeological Park (The Temple Mount Excavations) เรียนรู้ประวัติศาสตร์ พระคัมภีร์ รอบๆโบราณสถานซึ่งครั้งหนึ่งคือพระวิหารสร้างโดยกษัตริย์โซโรมอน และปรุงปรุงต่อเติมโดยกษัตริย์เฮเซคียาห์ เรียนรู้เกี่ยวกับ Biblical Ecology, Geography and Geology , Old Testament . ซึ่งช่วยให้เราเห็นภาพพระวิหารและเสริมสร้างความเข้าใจในการอ่านพระคัมภีร์ต่อไป

ภูเขาซีโยน ภูเขาพระวิหาร ( Temple Mount ) หรือยอดเขาโมริยาห์ ที่อับราฮัมถวายอิสอัค(ปฐก 22.2) และเป็นที่ที่กษัตริย์ ดาวิดได้ซื้อลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุสเพื่อสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเจ้า (2 ซมอ 24.16-25) ต่อมากษัตริย์โซโลมอนได้สร้างพระวิหารหลังแรกบนยอดเขาโมริยาห์ แต่ต่อในปีค.ศ 70 ก็ถูกทหารโรมันทำลายพระวิหารทั้งสิ้น ตามการพยากรณ์ของพระเยซูคริสต์ ในปีค.ศ 624 สุลต่านคาลิบ โอมาร์ค ครอบครองเยรูซาเล็ม และได้สร้างสุเหร่าทองคำ (Dome of the Rock) บนภูเขาพระวิหารซึ่งปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบัน เมื่อชาวยิวกลับมาสู่ประเทศอิสราเอลในปี 1948 จึงเดินทางมาที่ กำแพงเยรูซาเล็มซึ่งเอยู่ใกล้กับที่ตั้งของพระวิหารที่สุด เพื่ออธิษฐานคร่ำครวญต่อพระเจ้าจนถูกเรียกขานกันว่า กำแพงร้องไห้ (Wailling Wall) ร่วมสัมผัสความรักความถ่อมใจที่พี่น้องชาวยิวปฎิบัติต่อพระเจ้าของพวกเขา และร้องไห้คว่ำครวญต่อพระเจ้าของเขาในการนำพระวิหารกลับมาท่านจะเห็นกระดาษคำอธิษฐานที่พี่น้องจากหลายชนชาติหลายประเทศและต่างความเชื่อ ร่วมทั้งชาวยิวนำมาเสียบไว้ตามรอยกำแพงร้องไห้ เนื่องจากผู้เขียนคำอธิษฐานได้รับคำตอบและเล่าต่อจนมีผู้คนหลั่งไหลนำคำอธิษฐานมาเสียบไว้มากมาย สำหรับคริสชนหลายท่านได้ร่วมอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อพี่น้องชาวยิวและประชาชาติที่จะได้พบความจริงในพระคริสต์
เที่ยง รับประทานอาหาร

นำคณะเดินทางต่อไปยัง เมืองเบทเลเฮ็ม หรือ “ บ้านขนมปัง” อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มเพียง 10 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นดินแดน ครอบครองโดยปาเลสไตน์ เมืองเบธเลเฮมเป็นเมืองเกิดของกษัตริย์ดาวิด ผู้ที่พระเจ้าส่งผู้เผยพระวจนะซามูเอลไปเจิมแต่งตั้งให้เป็น กษัตริย์ ( 1 ซามูเอล 16.1-14) อีกทั้งเป็นเมืองที่นางรูธได้พบกับโบอาส (นางรูธ 1.2-4) และเป็นสถานที่ประสูติของพระเยซู ต่อมาได้สร้าง The Church of Nativity ครอบทับพื้นที่เดิมซึ่งโบสถ์นี้เป็นสถานที่ที่ถูกเก็บรักษาให้รอดพ้นจากการถูกทำลายจากผู้ครอบครองชน ชาติแล้วชนชาติเล่าอย่างน่าอัศจรรย์ ซื้อของที่ระลึกที่ทำจากไม้มะกอกหรือ Set of Nativity ที่เลื่องชื่อ กลับเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
เย็น รับประทานอาหารเย็น สามัคคีธรรมและฟังคำบรรยายพิเศษของพี่น้องชาวเมสซินิคยิว ( ยิวผู้เชื่อ )
วันที่สี่ กรุงเยรูซาเล็มซึ่งพระเยซูรู้จัก : ภูเขามะกอกเทศ – เส้นทาง Palm Sunday - สวนเกทเสมนี - ภูเขาซีโยน – ห้องชั้นบน - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ กาลิกันทู – อุโมงค์ฝังศพกษัตริย์ดาวิด – อนุสรณ์สถานยาด วาเชม
เช้า เฝ้าเดี่ยว นมัสการพระเจ้า ร่วมรับประทานอาหาร

ทัศนศึกษาประกอบการศึกษาพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่สู่ ยอดเขามะกอกเทศ (Mt. Of Olive )เดินในเส้นทางปาล์มซั นเดย์ ผ่านโบสถ์หยดน้ำตา ที่พระเยซูร่ำไห้แก่กรุงเยรูซาเล็มที่จะต้องถูกทำลาย ตลอดทางท่านจะเห็นสุสานของ ชาวยิวที่นำศพมาฝังไว้บนยอดเขามะกอกเทศเพราะเชื่อว่าพระมาสิยาห์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองจากยอดเขามะกอกเทศและพวกเขาที่รอ อยู่บนยอดเขานี้จะถูกรับขึ้นไปก่อน นำท่านเดินเท้าต่อไปจนถึงสวนเกทเสมนี (Gatsemane) ที่พระเยซูอธิษฐานกับสาวกและถูก ทหารโรมันจับตัว ในสวนนี้ยังมีต้นมะกอกเทศเก่าแก่ 8 ต้น ที่เชื่อกันว่ารากเดิม เป็นต้นมะกอกเทศในสมัยพระเยซูคริสต์ ปัจจุบันเป็นโบสถ์นานาชาติ (Church Of All Nations) ภายในมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐาน ก่อนถูกทหารโรมันจับตัว นำท่านเดินในตัวเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม ( OldCity )
เที่ยง รับประทานอาหาร

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาซีโยน สู่ โบสถ์ St Peter in Gallicantu บ้านของปุโรหิตคายาฟาสที่พระเยซูถูกจับจากสวน เกทเสมนีมาไต่สวนที่นี่ และเป็นสถานที่ที่เปโตรปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขัน 3 ครั้ง มีทางเดินเก่าแก่ที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางที่พระเยซูถูก คุมตัวมาบนเส้นทางนี้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาซีโยน ชมสุสานกษัตริย์ดาวิด (King David’s Tomb) จะเห็นหีบ บรรจุพระศพใบใหญ่ตั้งอยู่ในห้องแคบ ๆ จึงต้องแยกชายและหญิงเป็นสองฝั่งในการเข้าชม ชาวยิวจะเวียนมาอธิษฐานอ่านโทราห์ ที่นี่

จากนั้นเดินต่อไปยัง ห้องชั้นบน หรือห้องอาหารมื้อสุดท้าย (Last Supper) ที่พระเยซูทรงร่วมรับประทานอาหารกับ เหล่าสาวกก่อนถูกจับ ให้เวลาพักผ่อนอิสระในการศึกษาวิถีชีวิตท้องถินชาวยิวในเมืองเก่ากรุงเยรูซาเล็ม
เย็น รับประทานอาหารเย็น สามัคคีธรรมและเรียนบทเรียนเรื่อง Devotion โดยอาจาร์ยพิเศษประจำค่าย
วันที่ห้า กรุง เยรูซาเล็มเมืองศักดิ์สิทธิ์ : เส้นทางแห่งกางเขน 14 จุด – โบสถ์ Holy Sepulchre - อุโมงค์ฝังศพพระเยซู Garden Tomb - อนุสรณ์สถานยาด วาเชม – แม่น้ำจอร์แดน
เช้า เฝ้าเดี่ยว นมัสการพระเจ้า ร่วมรับประทานอาหารเช้า

นำท่านเดินเท้าศึกษาพระคัมภีร์ไปตาม ถนนแห่งไม้กางเขน (เวียโดโลโรซา Via Dolorosa ) เส้นทางที่พระเยซูถูกจับไปไต่สวนที่ศาลปรีโท เรียม ถูกเฆี่ยนตี และตัดสินประหารชีวิต ถูกบังคับให้แบกไม้กางเขนและ ล้มลง 3 ครั้ง ถูกตรึงบนไม้ กางเขนที่กลโกธา ปัจจุบันเป็นโบสถ์แห่งศาสนาคริสต์ (Church of The Holy Sepulcher) รวมเส้นทางทั้งหมด 14 จุด
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง

นำทัศนศึกษาไปยัง อุโมงค์ฝังศพพระเยซู (Garden Tomb) อุโมงค์ที่สกัดไว้ในศิลาเป็นอุโมค์ใหม่ของเศรษฐีชื่อโยเซฟ อาริมาเธีย ศิษย์ของพระเยซู ผู้ที่เข้าไปขอพระศพของพระเยซูจากปีลาต อัญเชิญพระศพจากไม้กางเขน พันหุ้มไว้ด้วยผ้าป่านที่ สะอาด และนำไปเก็บไว้ในอุโมงค์ (มัทธิว 27.57-60) มีประโยคหนึ่งเขียนบนประตูที่ปากอุโมค์ว่า “ พระองค์ไม่ได้ อยู่ในนี้ ทรงฟื้นขึ้นแล้ว ” ร่วมพิธีมหาสนิท ระลึกถึงการทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปของมนุษย์มีชัยชนะเหนือความตายและทรงฟื้นพระชนม์ ขึ้นมาในวันที่สาม ฟังคำสอนและเยี่ยมชมโบสถ์คริสเตียนแห่งแรกในประเทศอิสราเอล Christ Church ในเรื่อง “Restoring David Tabernacle” ให้เวลาอิสระในการเดินซื้อของที่ระลึกในเมืองเก่าเยรูซาเล็ม ตลาดสดมหาเน ถนนคนเดินเบนเยฮูดา จากนั้นนำคณะทัศนศึกษา อนุสรณ์สถาน ยาดวาเซม (Yas Vashem ) ที่ที่รวบรวมภาพเหตุการณ์และเครื่องใช้ของคนยิวที่ถูกฆ่าล้าง เผ่าพันธุ์ โดยฮิตเลอร์เป็นจำนวน 6 ล้านคนรวมเด็ก 1.5 ล้านคน เดินทางออกจากเยรูซาเล็มขึ้นไปทางเหนือ ผ่าน สถานบัพติศมา (Baptismal Site of Yardenit) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน
เย็น รับประทานอาหารเย็น
วันที่หก หัวใจพระเยซู : ทิเบเลียส - เจาะลึกคำเทศนาบนภูเขา - โบสถ์แปดเหลี่ยม – เมืองคาเปนาอูม - บ้านทับกา - โบสถ์ St Perter’s Primacy - ทะเลสาปกาลิลี - ล่องเรือนมัสการพระเจ้า- นาซาเร็ธ - คานา
เช้า เฝ้าเดี่ยว และนมัสการพระเจ้า รับประทานอาหารเช้า

เช้านี้เราจะนำคณะเดินทางศึกษาพระคัมภีร์และทัศนศึกษายังเมืองนาซาเล็ธ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นเมืองที่พระเยซูใช้ชีวิตในวัยเด็กจน เติบโตเป็นหนุ่ม หมู่บ้านคานา ( Cana ) ที่ซึ่งพระเยซูทรงแสดงอัศจรรย์ครั้งแรกโดยทรงทำน้ำให้เ ป็นเหล้าองุ่นในงานแต่งงาน(ท่าน สามารถซื้อไวท์คานาที่มีชื่อเสียงเป็นของที่ระลึกได้จากร้านค้าในหมู่บ้านนี้

เมืองทิเบเลียส ทัศนศึกษาสู่ Mt .of Beatitudes โบสถ์แปดเหลี่ยม เรียนบทเรียน คำเทศนาบนภูเขา จากสถานที่จริงซึ่งพระเยซูคริสต์สอนสาวกเรื่องคำเทศนาบนภูเขา (The Sermon on the Mount) มัทธิว 6.9-14 หมู่บ้านทับกา (Tabgha) ที่พระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คน ด้วยปลา 2 ตัว ขนมปัง 5 ก้อนเดินทางสู่ เมืองคาเปอนาอูม Capernaum) ชมบ้านเปโตรซึ่งปัจจุบันถูกสร้างเป็นโบสถ์บนบ้านหลังเดิม ที่ซึ่งพระเยซูทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคให้แก่แม่ยายเปโตร ในบริเวณใกล้ ๆ กัน มีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูสั่งสอนและรักษาโรคแก่ประชาชน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังริมชายทะเลทิเบเลียส ที่ซึ่งพระเยซูปรากฏแก่สาวกหลังฟื้นจากความตาย และทำการอัศจรรย์ช่วยสาวกจับปลาได้ 153 ตัว และทรงตรัสถามเปโตรถึง 3 ครั้งว่า “ ท่านรักเราหรือ..” และ เรียกเปโตรให้เลี้ยงลูกแกะของพระองค์ “ ยอห์น 21.1- 19” ปัจจุบันมี โบสถ์ St Perter’s Primacy สร้างครอบเนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ที่พระเยซูคริสต์ปิ้งปลาคอยสาวกอยู่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน มื้อพิเศษ ปลาเปโตร

ทัศนศึกษาทะเลสาปกาลิลี ชมความงดงามของธรรมชาติรอบๆทะเลสาปที่พระเจ้าสร้าง และนมัสการพระเจ้าบน Worship Boatของเมสสินิคยิว ใช้เวลาล่องเรือ 30-45 นาที ท่านจะพบความสนิทสนมกับพระเจ้าในช่วงการนมัสการด้วยเสียงเพลงสดใหม่บน เรือชาวประมงซึ่งปัจจุบันดัดแปลงเป็นเรือท่องเที่ยว เมื่อ 2000 ปีที่แล้ว ณ.ทะเลสาปกาลิลีแห่งนี้พระเยซูคริสต์ได้ทำการอัศจรรย์ มากมาย ช่วยสาวกจับปลารักษาโรค สั่งสอนสาวกอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ท่านจะมีคำพยานมากมายในประสบการณ์กับ พระเจ้าในทะเลสาปแห่งนี้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ร่วมนมัสการและสามัคคีธรรมแบ่งปันประสบการณ์ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานี้
วันที่เจ็ด ภูเขาคาร์เมล – ศูนย์พันธกิจคาร์เมล - มุกราค่า
เช้า เช้า เฝ้าเดี่ยว นมัสการพระเจ้า รับประทานอาหารเช้า

ศึกษาพระวจนะคำที่ มุกราค่า สถานที่ที่ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์ได้พนันขันต่อกับพระบาอัล 250 คน เพื่อสำแดงแก่ชาวอิสราเอลใน เวลานั้นซึ่งทิ้งพระเจ้าให้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ไม่ใช่พระบาอัล ชมภูมิประเทศซึ่งทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์พระ คัมภีร์โดยเชื่อมโยงให้เห็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิม พระคัมภีร์ใหม่และปัจจุบัน รวมทั้งทำให้เราวางใจในพระ สัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเราในอนาคต ภูเขาคาร์เมล ร่วมศึกษาพระคัมภีร์สอนโดย อ. ปีเตอร์ ซึคีฮาร่า ผู้อำนวยการอาวุโสแห่งศูนย์อบรมภูเขาคาร์เมล และทีมงาน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

ศึกษาพระวจนะช่วงที่ 2 ทำพิธีรับประกาศนีย์บัตรปิดค่าย เดินทางสนามบินเบนกูเรียน เทลอาวีฟ สู่สนามบิน Queen Alia Int’l Airport กรุงอัมมาน ต่อเครื่อง กลับกรุงเทพ
วันที่แปด กรุงเทพ
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมพิเศษในค่าย
 • กำหนดให้มีการอบรมผู้เข้าค่ายก่อนวันออกเดินทาง 1 ครั้งในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอิสราเอล ประวัติศาสตร์และความสำคัญ ของชนชาติยิวต่อแผนการของพระเจ้า สอนโดย อ. ศิริพร สุกัญจนศิริ
 • วิทยากรพิเศษในค่าย อ. ปีเตอร์ ซึคาฮิร่า ผู้อำนวยการอาวุโสแห่งศูนย์สอนพระวจนะภูเขาคาร์เมล
 • วิทยากรพิเศษประจำค่าย อ.ซินวา Dean of Christ Church Thailand
 • นมัสการและอธิษฐาน
 • การสอนหรือกิจกรรมพิเศษภายในค่ายจะประกาศในทราบ ในระหว่างร่วมค่าย
 • สรุปการเรียน การสอน ทัศนศึกษา แบ่งปันประสบการณ์จริงในเรื่องพระเจ้าและการศึกษาพระวจนะคำในโปรแกรม
“ เดินตามรอยพระเยซูคริสต์ในแผ่นดินพันธสัญญา....ประเทศอิสราเอล”
อัตราค่าบริการ

จำนวนมากกว่า 25 ท่าน ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ท่านละ 65,500 บาท
จำนวนมากกว่า 20 ท่าน ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ท่านละ 67,500 บาท
จำนวนมากกว่า 15 ท่าน ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) ท่านละ 71,500 บาท
ค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักในค่ายนอน 2-3 ท่านต่อห้อง และอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินเอลอัล อิสราเอลแอร์ไลน์ และภาษีสนามบิน
 • ค่าวีซ่าหมู่ประเทศอิสราเอล (วีซ่าเดี่ยวเพิ่มท่านละ 800 บาท)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นในช่วงทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ค่าอบรม 1 วันที่ประเทศไทยก่อนเข้าค่ายที่อิสราเอล
อัตราบริการไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขในการบริการ
 • บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบินโรงแรมภัตตาคาร
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของสายการบิน
 • บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อการตอบปฏิเสธการเข้าออกประเทศเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย
โดยบริษัทจะดำเนินการบนพื้นฐานเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้เดินทางและมาตรฐานในด้านการบริการไว้


หมายเหตุ : รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบินโดยจะยึดประโยชน์ของผู้เข้าค่ายเป็นสำคัญ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริง

เงื่อนไขการยกเลิก
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเมื่อจอง

การเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าจอร์แดนและอิสราเอล กรุณาจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
 • พาสปอร์ตตัวจริง ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน วันหมดอายุของพาสปอร์ตต้องก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน หากหมดอายุก่อน กรุณานำไปต่ออายุที่กระทรวงต่างประเทศก่อนนำส่ง
 • รูปถ่ายปัจจุบัน อายุไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าหากแต่งงานแล้ว
 • หลักฐานการเงิน : STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน หรือสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • จดหมายรับรองพนักงานจากบริษัท ในกรณีอยู่บริษัทเดียวกัน ต้องยื่นหลักทรัพย์ เช่น โฉลดที่ดินและหนังสือผู้ค้ำประกันแนบมาด้วย
 • นกรณีเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หนังสือใบรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ 1 ชุด ต้องออกหนังสือรับรองตนเองโดยบอกถึงตำแหน่งของหน้าที่การงานและจุดประสงค์ในการไปอิสราเอล จดหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษ จดหมายทำ 2 ฉบับ ถึงสถานฑูตอิสราเอลและจอร์แดน
กรุณาจัดเตรียมเอกสารข้างต้น พร้อมเซ็นต์ชื่อลงในแบบฟอร์มวีซ่าที่แนบมาให้เท่านั้น โดยลายเซ็นต์ต้อง เหมือนในพาสปอร์ต
กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ใช้ข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าแทนท่าน
กรุณาส่งมอบเอกสารภายในวันที่. 15 มิถุนายน 2010


พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
44,052 unique visits