Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

LY -เอลอัล อิสราเอล แอร์ไลน์

การเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง
ทัศนศึกษาประเทศอิสราเอลและจอร์แดน  

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรรภูมิ เคาเตอร์ W สายการบินแห่งชาติของอิสราเอล AL EL เวลา 21.00 น. เพื่อบินตรงสู่ประเทศอิสราเอลโดยใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 11 ช.ม. 
 

ข้อควรระวังในการเตรียมสัมภาระเพื่อการเดินทาง
 • ของมีคม เช่น มีด กรรไกรตัดเล็บ อื่น ๆ ให้เก็บไว้ในกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ที่จะเก็บใต้ท้องเครื่องบินโดยสาร ห้ามนำ ของมีค่า เช่น เครื่องประดับ กล้องถ่ายรูป เงินสด และอื่น ๆ ไว้ในกระเป๋าฯใหญ่นี้ หากเกิดกรณีกระเป๋าหายหรือล่าช้า สายการบินจะไม่รับผิดชอบการสูญหายของๆ มีค่าเหล่านั้นสายการบินจะรับผิดชอบตามน้ำหนักกระเป๋าเท่านั้น )
 • ท่านสามารถนำของเหลว เช่น น้ำ เครื่องสำอางที่เป็นของเหลว ยาสีฟันเก็บในกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 100 มิลิลิตรต่อท่านเท่านั้น ( ปริมาตรดูจากหน้าฉลากของเครื่องสำอางนั้นๆ ไม่ใช่วัดจากจำนวนของเหลวที่เหลืออยู่ ) มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ให้ ทิ้ง สถานเดียวค่ะ
 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ คือ 20 กิโลกรัม ต่อท่าน กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 

รายละเอียดตารางเที่ยวบินไป-กลับ
 (เป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เวลาท้องถิ่นของ ประเทศจอร์แดนและอิสราเอลช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ) 

LY82 กรุงเทพ ฯ - เทลวิฟ 00 :4 0 – 06.50 วันรุ่งขึ้น 
LY81 เทลวิฟ - กรุงเทพ ฯ 23:05 – 14:55 วันรุ่งขึ้น 

หมายเหตุ หลังจากเช็ค-อิน ได้รับบัตรที่นั่งแล้ว เชิญร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนนำท่านผ่านกองตรวจหนังสือเดินทาง
 

ผู้โดยสาร ทุกท่านต้องถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง 45 นาทีก่อนเครื่องออก (ผู้นำทัวร์จะแจ้งหมายเลขประตูให้ทราบ)
 

การตรวจหนังสือเดินทาง
 กรุณาดูแลเพื่อนร่วมคณะ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมห้องพักของท่านซึ่งจะแจกรายชื่อให้ทราบ พร้อมคู่มือการเดินทางทีสนามบิน เมื่อผ่านการตรวจฯแล้ว กรุณาพบกันที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องบินตามที่ผู้นำทัวร์ จะแจ้งให้ทราบ  

วีซ่าสำหรับประเทศอิสราเอล
 

วีซ่าเข้าประเทศอิสราเอล จะเป็นวีซ่ากรุ๊ปซึ่งเป็นเอกสารที่ถ่ายสำเนาแนบในหนังสือเดินทางของแต่ละท่าน 

พิธีการเข้า-ออกประเทศอิสราเอล
 

หากท่านถูกสุ่มและต้องถูกสัมภาษณ์และตรวจค้น 


คำถามทั่วไปคือ
  1. เหตุผลของการเดินทาง ? ทำไมเลือกบริษัททัวร์นี้ ? รู้จักบริษัททัวร์นี้ได้อย่างไร ? รู้จักคนที่ร่วมเดินทางด้วยไหม ?
  2. ท่านเป็นคนจัดกระเป๋าเองไหม ? ท่านเป็นเจ้าของกระเป๋าเดินทางหรือไม่ ? (ฉะนั้นป้ายติดชื่อบนกระเป๋าต้องไม่มีชื่อคนอื่นนะคะ) ท่านทิ้งกระเป๋าให้คนอื่นดูแลก่อนเดินทางหรือไม่ ?
  3. มีใครฝากของท่านไปให้คนอื่นที่อิสราเอลไหม ? นำของไปฝากใครที่อิสราเอลไหม ? คำถามที่สนามบินเบนกูเรียล (ขากลับ)
  4. ใครเป็นไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถของคณะ? (จำชื่อไกด์และคนขับรถ)
  5. ไปเที่ยวเมืองไหนมาบ้าง?
  6. มีใครให้ของที่ระลึกไหม? (เช่น ของจากบริษัททัวร์อิสราเอล ให้แยกไว้ด้วยกัน)


หมายเหตุ
 กรณีท่านถูกสัมภาษณ์ กรุณาตอบคำถามสั้น ๆ อย่าชวนคุย เพราะเจ้าหน้าที่ถูกฝึกมาเพื่อรักษาความปลอดภัย 

การตรวจค้นสัมภาระ
 ถือเป็นระเบียบปฏิบัติในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอิสราเอล (ผู้โดยสารทุกท่านจึงควรเป็นผู้จัดกระเป๋าเอง นำของมีคมเช่น มีดปลอกผลไม้ กรรไกรหรือของมีคมไว้ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่) 

การเดินทางในประเทศอิสราเอล
 

คำทักทายว่า “ ชาโลม ” ใช้กับชาวยิวและคริสเตียน เท่านั้น 

ประเทศอิสราเอลเป็นแหล่งกำเนิดของ สาม ศาสนาใหญ่ของโลก คือ ยูดาห์(ยิว) มุสลิม(อาหรับ) และคริสเตียน จึงมีความหลากหลายทั้งในวิถีชีวิต อาหาร วัฒนธรรม ภาษา และกฎระเบียบของศาสนา โดยเฉพาะในกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของประเทศ ท่านจะพบเห็นความน่ารักของชนชาติที่หลากหลายเหล่านี้อย่างน่าทึ่ง ความถ้อยทีถ้อยอาศัย การผสมกลมกลืนในการทำธุรกิจและการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่านจะเห็นความแตกต่างระหว่าชาวยิวและชาวอาหรับโดยเฉพาะการค้าขาย สินค้าของชาวอาหรับจะต่อรองราคาได้มากกว่าซื้อขายกับชาวยิว ตามถนนหนทางจะเป็นพ่อค้าชาวอาหรับ ซึ่งต้องระวังเรื่องลักเล็กขโมยน้อยของเด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ที่ขายของตามถนนหนทางอย่างยิ่ง 

-การแต่งกายในการเดินทาง
 กรุณาหลีกเหลี่ยงรองเท้าแตะ หรือเสื้อไม่มีแขนสำหรับสตรี เพราะสถานที่เยี่ยมชม ส่วนใหญ่เป็นโบสถ์ วิหาร 

-การคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย แก่นักท่องเที่ยว
 

ร้านค้าที่ติดเครื่องหมาย VAT REFUND เท่านั้น ที่สามารถทำเอกสารคืนภาษีที่สนามบิน ได้ และต้องมีมูลค่าการซื้อสินค้าอย่างต่ำ 110-150 เหรียญสหรัฐ(แล้วแต่ร้านค้าแต่ละร้าน) และต้องสำแดงสินค้าที่ซื้อให้เจ้าหน้าดูในการขอคืนภาษีที่สนามบินในจุดที่เดินทางออกจากประเทศอิสราเอล ดังนั้น ทุกท่านต้องอย่าลืมแยกของจากกระเป๋าใหญ่ไปสำแดงก่อนเก็บลงในกระเป๋าสัมภาระนะคะ 

ข้อมูลทั่วไป 


สภาพอากาศระหว่างการเดินทาง : อุณหภูมิโดยประมาณตามสถานที่แตกต่างกันดังนี้

อุณหภูมิ สูงสุด - ต่ำสุด

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

เยรูซาเล็ม

C

6.0-11.7

6.5-14.1

8.4-16.1

11.7-20.8

15.3-25.2

17.4-27.4

18.7-28.6

18.7-29.7

18.0-27.2

15.8-25.5

12.3-19.2

8.3-14.5

เทล อาวีฟ

C

9.4-18.1

8.7-18.8

10.1-20.3

12.4-22.3

17.3-25.0

19.3-28.2

21.0-30.2

22.1-30.1

20.3-31.4

15.0-28.8

12.2-24.5

8.8-19.0

ไฮฟา

C

7.6-17.4

8.5-17.8

8.3-21.3

12.6-25.5

14.5-24.6

17.7-27.6

20.1-29.9

21.2-30.0

19.7-29.6

15.5-27.4

13.1-23.1

8.9-18.3

ทีเบเรียส

C

8.9-18.3

9.2-19.6

10.7-22.4

13.2-26.7

16.8-31.7

20.1-34.9

22.8-36.6

23.6-37.1

21.5-35.0

18.5-31.8

14.8-25.7

11.2-20.1

เอลัด

C

9.6-21.3

10.8-22.8

13.4-26.3

17.1-30.7

20.6-34.8

24.1-37.1

25.3-39.6

26.0-39.9

23.7-36.4

20.4-33.3

16.0-28.3

10.6-23.4อากาศในตอนเช้าและตอนเย็นในเมืองเยรูซาเล็มจะต่ำกว่าปกติ เนื่องจากสูงกว่าระดับน้ำทะเล กรุณาเตรียมเสื้อผ้าตาม อุณหภูมิอากาศที่เหมาะสมกับสุขภาพของท่านด้วยค่ะ ควรมีเสื้อแจ๊กเก็ตติดกระเป๋าถือ อย่างน้อย 1 ชุดสำหรับคนขี้หนาวเพื่อใช้ในการเดินทางในเครื่องบิน หรือรถบัสปรับ อากาศด้วยค่ะ 

คุณสามารถตรวจเช็คอุณหภูมิเองที่ www.weather.com ค้นหา “weather forecast in Israel ” 

เลือก Israel - Middle East Weather Forecast on Yahoo! Weather 

อาหารและน้ำดื่ม
 

อาหาร
 มื้อเช้าและเย็นจะรับประทานในโรงแรมที่พัก ส่วนใหญ่เป็นอาหารโคเชอร์ (Kosher) หรืออาหารตามพระคัมภีร์ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสูงมาก คือไม่มีนมเนยในมื้อที่มีเนื้อสัตว์ เช่นสเต็กเนื้อ จะไม่มีเนยทาขนมปัง แต่จะใช้เป็นเนยถั่ว (Chick Pea) และไม่มีกุ้งหอยปู ปลาเป็นปลาที่มีเกล็ด 

น้ำดื่ม 
โรงแรมในอิสราเอล จะไม่มีน้ำดื่มบริการในห้องพัก สมาชิกสามารถซื้อได้จากคนขับรถ หรือร้านค้าระหว่างทาง อัตราเฉลี่ยประมาณ 1-2 เหรียญสหรัฐต่อ 500 มิลลิลิตร ท่านสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำเย็นได้ หรือเติมน้ำดื่มจากห้องอาหารในที่พักได้ มื้ออาหารเช้าและเย็น จะมีน้ำดื่ม บริการฟรี ส่วนมื้อเที่ยงเป็นน้ำเปล่าเป็นเยือกบนโต๊ะ ทุกท่านจะได้รับน้ำดื่มท่านละหนึ่งขวด ในวันแรก ท่านสามารถเก็บขวดไว้เติมน้ำเพิ่มได้ระหว่างมื้ออาหาร หรือติดต่อซื้อจากคนขับรถ ขวดละ 1 เหรียญสหรัฐในช่วงเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ 

ห้องน้ำสาธารณะ 
ห้องน้ำสาธารณะระหว่างทาง บางแห่งมีค่าบริการ คนละ 1-2 เชเคล หรือ 2-4 คน ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็นค่าดูแลรักษาความสะอาด ไกด์ทัวร์จะใช้วิธีหาเข้าร้านขายของเพื่อใช้บริการร้านค้า หากห้องน้ำสาธารณะบางจุดไม่สะอาดพอ จึงขอความร่วมมือที่จะไม่ใช้เวลาในการซื้อของมากเกินไป 

การถ่ายภาพและซื้อของที่ระลึก
 

ในช่วงเดินทางทัศนศึกษานอกสถานที่ 
เพื่อให้ทุกท่านใช้เวลาในอิสราเอลอย่างเกิดผลมาก ขอแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยให้เวลาหมดไป คือการรอคอยการเข้าห้องน้ำ การหยุดถ่ายภาพและซื้อของที่ระลึก จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านให้ฟังคำสอนและการบรรยายก่อน และจะให้เวลาถ่ายภาพ และให้ตรงต่อเวลานัดหมายทุกครั้ง 

เครื่องใช้ส่วนตัวที่ควรนำติดตัวไปด้วย
 • แยกเสื้อแจ๊กเก็ตหรือเสื้อหนาวเพื่อใช้ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน สำหรับท่านที่กลัวหนาว
 • รองเท้าที่สวมสบาย (แนะนำให้ใช้รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ากีฬา หรือรองเท้าหุ้มส้นเตี้ย) เพราะทางเดินในบริเวณเมืองเก่าเยรูซาเล็มจะเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ ไม่เหมาะกับส้นสูง ไม่แนะนำให้นำรองเท้าใหม่ที่ไม่เคยใส่เดินนานๆไป เพราะอาจเจอรองเท้าใหม่กัด และไม่แนะนำให้นำรองเท้าที่เก็บไว้นานที่ไม่ได้นำออกมาใช้เป็นเวลานานมาใช้ เพราะอาจเจอสภาพรองเท้าหมดสภาพเมื่อเดินในอิสราเอล สินค้าประเภทรองเท้าในอิสราเอลมีราคาแพงกว่าที่กรุงเทพมากแต่คุณภาพดีมาก
 • รองเท้าแตะรัดส้นสำหรับใส่เดินลงหาดเพื่อเล่นน้ำในทะเลตาย ( Dead Sea )
 • แว่นกันแดด ร่มกันแดด ครีมทาผิวกันแดด
 • ชุดว่ายน้ำหรือชุดแอโรบิคขาสั้น (แนบตัว) เพื่อใส่ลอยตัวในทะเลตาย ผ้าเช็ดตัว
 • ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ระหว่างการทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโบสถ์
 • กล้องถ่ายรูป ควรเตรียมฟิล์มให้พอ (ที่อิสราเอลแพงมากนะ)
 • เครื่องคิดเลข ไว้คำนวณเวลาซื้อของที่ระลึก
 • ยา เฉพาะโรคประจำตัวสำคัญมาก
 • อาหาร สามารถนำเข้าได้ แต่ควรหลีกเหลี่ยงเนื้อหมูสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
 

สกุลเงิน ประเทศอิสราเอล
 ใช้สองสกุล คือ เงินเชเคล และเงินเหรียญสหรัฐ แต่เนื่องจากสกุลเชเคลไม่มีการซื้อขายนอกประเทศ จึงต้องแลกเป็นเงินเหรียญสหรัฐ สามารถใช้จ่ายได้เลย โดยแลก เป็นธนบัตรปลีกคือ ใบละ 1.- 5.-, 10.-, 20 เหรียญสหรัฐเป็นต้น สำหรับเงินเชเคล ท่านสามารถแลกได้ใน สนามบิน หรือในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อซื้อของในตลาดสด ซึ่งยังสะดวกที่จะใช้สกุลเงินท้องถิ่นมากกว่า ส่วนร้านค้า สามารถใช้บัตรเครดิตได้ 

อัตราแลกเปลี่ยน
 

1 เหรียญสหรัฐ = 3.65 เชเคล หรือ 1 เชเคล = 9 บาท(โดยประมาณ) 

ระบบไฟฟ้า 
220 โวลท์ ระบบปลั๊ก 3 ตากลมแบบยุโรป สองขากลมก็ใช้ได้ ควรเตรียม Adapter แปลงขาปลั๊ก ไปด้วยถ้าต้องชาร์ตมือถือหรือกล้องถ่ายรูป 

โทรศัพท์
 สามารถนำโทรศัพท์ระบบ GSM DTAC ORANGE ไปใช้ได้ โดยต้องขอเปิดใช้ โทรศัพท์ต่างประเทศกับแต่ระบบก่อนการเดินทางสัก สามวันทำการ ข้อพึงระวัง สำหรับระบบ ดีแทค แม้ท่านไม่รับสายที่เรียกจากกรุงเทพ ท่านก้ต้องเสียค่าบริการ 80 บาทต่อนาที จึง แนะนำให้ปิดเครื่องถ้าไม่จำเป็น เป็นการประหยัดและมีสมาธิในระหว่างการศึกษาในค่าย  

กระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Handcarry Baggage)
 กรุณาใช้แบบมีล้อลาก บริษัท เบธเอลทัวร์ จะแจกหนังสือ คู่มือการเดินทางให้ที่สนามบิน ส่วนหมวก (หมวกแก๊ป) แผนที่ และกระเป๋าใส่เอกสารจากบริษัท ซาร์เอล ทัวร์ จะแจกให้เมื่อถึงประเทศอิสราเอลแล้ว 

หมายเห ต 
รายการการเดินทางแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ยังคงดำเนินการบนพื้นฐานเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าค่าย 

สมาชิกทุกท่านควรออกกำลังกายก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพราะต้องเดินเป็นระยะ ๆ ตลอดการเดินทางและทบทวนพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ เพื่อได้รับพระพรจากการเดินทางทัศนศึกษาในครั้งนี้ยิ่งขึ้น
 

บริษัท ทัวร์ในประเทศอิสราเอล 
SAREL TOUR Ms. Yael Tel. 972 52 4570156    

บริษัท เบธเอล ทัวร์ จำกัด 
website : www.betheltour.net Tel.086-399-0549 

ผู้นำทัวร์ – นวลละออ มือถือไทย 081- 862-0518 หรือ 086-399-0549 
มือถือที่อิสราเอล 972-542-632879 
อีเมล์ nuanbetheltour@hotmail.com 

วิทยากรและผู้บรรยายประจำค่าย .................................................................................... 

การเดินทางทัศนศึกษาในประเทศ อิสราเอล ถือเป็นการอวยพรประเทศอิสราเอล ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพราะ ทุกครั้งที่มีคณะท่องเที่ยวเข้าไป หมายถึงเม็ดเงินที่จะเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศ ส่วนความขัดแย้งระหว่างอาหรับและยิวซึ่งมีผลกับทั่วโลกในยุคสุดท้ายนี้ เราเชื่อว่ามีวิธี แก้ไขได้เพียงวิธีเดียวคือ การสำแดงความจริงใจ ความรัก และด้วยคำอธิษฐาน ดังพระสัญญาของพระเจ้าในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “ คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรม มีพลังทำให้เกิดผล ” 

ข้อแนะนำการอ่านพระคัมภีร์ล่วงหน้าก่อนเข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญา 

ปฐมกาล อพยพ กันดารวิถี เฉลยธรรมบัญญติ โยชูวา มัทธิว โรม เอเฟซัส เสียงหนึ่งร้องว่า 
“ จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร
 
จงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย
 
หุบเขาทุกแห่ง จะถูกยกขึ้น
 
ภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะให้ต่ำลง
 
ที่ลุ่มๆ ดอนๆ จะให้เสมอ
 
และที่สูงๆ ต่ำๆ ให้เป็นที่ราบ 

และจะเผยพระสิริของพระเจ้า
 
และมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกัน
 
เพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าตรัสไว้แล้ว ” 

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ


พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
44,057 unique visits