Oh no! Where's the JavaScript?
Your Web browser does not have JavaScript enabled or does not support JavaScript. Please enable JavaScript on your Web browser to properly view this Web site, or upgrade to a Web browser that does support JavaScript.

MS - อียิปต์แอร์

การเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง
ทัศนศึกษาประเทศอียิปต์ อิสราเอลและจอร์แดน 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า
 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์คิว( Q ) สายการบิน อียิปต์แอร์ (EgyptAir) เวลา 21.00 น. เจ้าหน้าที่ของ เบธเอลทัวร์รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็ค-อินกระเป๋าสัมภาระของท่านขอให้นำของมีคมเช่น มีด กรรไกรตัดเล็บ อื่น ๆ ไว้ในกระเป๋าสัมภาระใบใหญ่ ห้ามเก็บของมีค่า เช่น เครื่องประดับ เงิน กล้องถ่ายรูป อื่น ๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทาง สายการบินจะไม่รับผิดชอบหากมีการสูญหายเกิดขึ้น) น้ำหนักกระเป๋าคือ 20 กิโลต่อท่าน 

หมายเหตุ ห้ามนำของเหลวน้ำหนักเกิน 100 ม.ล ขึ้นเครื่องบิน เช่น น้ำดื่ม ครีมทาผิว เป็นต้นรายละเอียดตารางเที่ยวบินไป-กลับ (เป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เวลาท้องถิ่นของ ประเทศจอร์แดนและอิสราเอลช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง 

MS961 กรุงเทพ ฯ - ไคโร 00.50 – 05.55 วันรุ่งขึ้น 
ข้ามชายแดน TABA,EILAT สู่ประเทศอิสราเอล 
ข้ามชายแดน ALLENBY BRIDGE สู่ประเทศจอร์แดน 

MS702 อัมมาน – ไคโร 19.35 – 21.05 

MS958 ไคโร - กรุงเทพ ฯ 22.40 – 12.00 วันรุ่งขึ้น


หมายเหตุ หลังจากเช็ค-อิน ได้รับบัตรที่นั่งแล้ว เชิญร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ก่อนนำท่านผ่านกองตรวจหนังสือเดินทาง

ผู้โดยสาร ทุกท่านต้องถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง 
45 นาทีก่อนเครื่องออก (ผู้นำทัวร์จะแจ้งหมายเลขประตูขึ้นเครื่องให้ทราบเมื่อแจกบัตรที่นั่ง)

วีซ่าสำหรับประเทศอียิปต์ อิสราเอล และจอร์แดน วีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ และอิสราเอล จะเป็นวีซ่ากรุ๊ปซึ่งเป็นเอกสารที่ถ่ายสำเนาแนบในหนังสือเดินทางของแต่ละท่าน ส่วนวีซ่าประเทศ จอร์แดน เป็นวีซ่าสติ๊กเกอร์อยู่ในเล่มหนังสือเดินทางของท่าน หมายเหตุ ท่านใดไม่ต้องการให้มีแสตมป์เข้าประเทศอิสราเอลในหนังสือเดินทาง กรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทางณ จุดตรวจ เพื่อจนท จะแสตมป์ลงในกระดาษแทนในหนังสือเดินทาง แต่ท่านต้องเก็บกระดาษนั้นไว้ดี ๆ เพื่อใช้ในการเดินทางออกจากประเทศอิสราเอลในภายหลัง การเดินทางขึ้นภูเขาซีนาย ประเทศอียิปต์ จะเริ่มออกเดินทางจากโรงแรมที่พักประมาณตีหนึ่ง-ตีสอง เป็นการเดินทางสองช่วง คือขี่อูฐประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และเดินเท้าอีกประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระหว่างทางจะมีที่พักเป็นระยะ เราจะถึงยอดเขาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อร่วมนมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน เตรียมเสื้อหนาว หมวกกันหนาว ถุงมือ ไฟฉาย และกางเกงหนาๆ ที่จะใส่นั่งอูฐ รองเท้าใส่เดิน (แนะนำให้ใช้รองเท้ากีฬา) และเดินทางกลับลงมารับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก ท่านที่ต้องการนั่งอูฐขาลง ต้องเตรียมเงิน 14 เหรียญสหรัฐ และค่าทิป 2 เหรียญสหรัฐ (การขี่อูฐขาลงไม่ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายนะคะ) กรุณาเตรียมเสื้อผ้าให้อบอุ่นพอ ไฟฉาย รองเท้าใส่เดิน กางเกงหนา ๆ เพื่อขี่อูฐ อากาศเดือนธันวาคม เป็นฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำกว่า 10 องศา 

บริษัท ทัวร์ท้องถิ่น จะให้ท่านเซ็นชื่อรับผิดชอบ สุขภาพร่างกาย ความพร้อมในการขึ้นภูเขาซีนาย ท่านสามารถตรวจสอบสุขภาพของท่านอีกครั้ง จึงขอแนะนำให้ท่านเริ่มออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอก่อนเดินทาง 

พิธีการเข้าประเทศอิสราเอล

การเดินทางเข้า-ออก ประเทศอิสราเอลเส้นทางนี้ เป็นการเดินทางผ่านชายแดนระหว่างประเทศ อียิปต์-อิสราเอล และอิสราเอล-จอร์แดน ขอแนะนำให้สมาชิกใช้กระเป๋าเดินทางที่มีล้อลาก เพื่อสะดวกในการขนย้ายระหว่างผ่านแดนตรวจสัมภาระ และต้องใช้ความรัก ความเข้าใจ และความอดทนและช่วยเหลือกันและกันในการเดินทางร่วมกันนะคะ

-เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะสัมภาษณ์ผู้โดยสาร และตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขอ ให้ตอบคำถามสั้น ๆ(ก็พอ) ตามความเป็นจริง คำถามทั่วไปคือ
  1. เหตุผลของการเดินทาง ? ทำไมเลือกบริษัททัวร์นี้ ? รู้จักบริษัททัวร์นี้ได้อย่างไร ? รู้จักคนที่ร่วมเดินทางด้วยไหม ?
  2. ท่านเป็นคนจัดกระเป๋าเองไหม ? ท่านเป็นเจ้าของกระเป๋าเดินทางหรือไม่ ? (ฉะนั้นป้ายติดชื่อบนกระเป๋าต้องไม่มีชื่อคนอื่นนะคะ) ท่านทิ้งกระเป๋าให้คนอื่นดูแลก่อนเดินทางหรือไม่ ?
  3. มีใครฝากของท่านไปให้คนอื่นที่อิสราเอลไหม ? หรือได้รับของฝากจากใครในอิสราเอลไหม ? (กรณีนี้ บริษัททัวร์ในอิสราเอลจะมอบคู่มือการเดินทางคือกระเป๋าใส่เอกสาร/แผนที่/หนังสือ/หมวก) ขอให้สมาชิกวางของเหล่านี้ในที่ที่จะเปิดตรวจได้ทันที และแจ้งตามความเป็นจริงด้วยค่ะ


-การตรวจค้นสัมภาระ ถือเป็นระเบียบปฏิบัติในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศอิสราเอล (ผู้โดยสารทุกท่านจึงควรเป็นผู้จัดกระเป๋าเอง นำของมีคมเช่น มีดปลอกผลไม้ กรรไกรหรือของมีคมไว้ในกระเป๋าเดินทาง) กระเป๋าไม่ควรมีป้ายชื่อของคนอื่นเด็ดขาด

การเดินทางในอุทยานเมืองพาตร้า ประเทศจอร์แดน มี 2 ระยะ คือ

-จากทางเข้าอุทยานถึงเส้นทางชิค ( Siq ) ระยะทาง 800 เมตร ค่าขี่ม้ารวมอยู่ในบัตรผ่านประตู กรุณาเตรียม ค่าทิปคนจูงม้า (เป็นค่าอาหารเลี้ยงม้า เที่ยวละ 2 เหรียญสหรัฐ) เตรียมให้พอดีด้วยค่ะ 

-จากเส้นทางชิค( Siq) ถึง Treasury ระยะทาง 3 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดินเท้าสู่เมืองเพตร้า ตลอดทางชมธรรมชาติของหินที่งดงามสุดจะพรรณา ฟังการบรรยายประวัติศาสตร์และความล้ำลึกของสติปัญญาของชาวนาบาเทียน ด้านตัวเมืองเก่าจะมีบริการขี่อูฐหรือลา เพื่อชมสถานที่ กรุณาต่อลองราคาให้เรียบร้อยก่อนนะคะ 

การเดินทางในประเทศอิสราเอล

คำทักทายว่า “ ชาโลม ” ใช้กับชายยิวและคริสเตียน เท่านั้น 

ประเทศอิสราเอลเป็นแหล่งกำเนิดของ สาม ศาสนาใหญ่ของโลก คือ ยูดาห์(ยิว) มุสลิม(อาหรับ) และคริสเตียน จึงมีความหลากหลายทั้งในวิถีชีวิต อาหาร วัฒนธรรม ภาษา และกฎระเบียบของศาสนา โดยเฉพาะในกรุงเยรูซาเล็ม เมืองหลวงของประเทศ ท่านจะพบเห็นความน่ารักของชนชาติที่หลากหลายเหล่านี้อย่างน่าทึ่ง ความถ้อยทีถ้อยอาศัย การผสมกลมกลืนในการทำธุรกิจและการอยู่ร่วมกันในสังคม ท่านจะเห็นความแตกต่างระหว่าชาวยิวและชาวอาหรับโดยเฉพาะการค้าขาย สินค้าของชาวอาหรับจะต่อรองราคาได้มากกว่าซื้อขายกับชาวยิว แต่คุณภาพสินค้าก็ต่างกันด้วยนะคะ ตามถนนหนทางจะเป็นพ่อค้าชาวอาหรับ ซึ่งต้องระวังเรื่องลักเล็กขโมยน้อยของเด็ก ๆ หรือผู้ใหญ่ที่ขายของตามถนนหนทางอย่างยิ่ง 

-การแต่งกายในการเดินทาง 

กรุณาหลีกเหลี่ยงรองเท้าแตะ หรือเสื้อไม่มีแขนสำหรับสตรี เพราะสถานที่เยี่ยมชม ส่วนใหญ่เป็นโบสถ์ วิหาร 

-การคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย แก่นักท่องเที่ยว

ร้านค้าที่ติดเครื่องหมาย VAT REFUND เท่านั้น ที่สามารถทำเอกสารคืนภาษีที่สนามบิน ได้ และต้องมีมูลค่าการซื้อสินค้าอย่างต่ำ 100-150 เหรียญสหรัฐ(หรือแล้วแต่เงื่อนไขของร้านค้าแต่ละร้าน) และต้องสำแดงสินค้าที่ซื้อให้เจ้าหน้าดูในการขอคืนภาษีที่สนามบิน ดังนั้น ทุกท่านต้องอย่าลืมแยกของจากกระเป๋าใหญ่มาใส่ในกระเป๋าใบเล็กนะคะ 

กิจกรรมพิเศษ การประชุมรับประกาศนียบัตร “ ทูตสันตวไมตรี ” ออกโดย กระทรวงการท่องเที่ยวประเทศอิสราเอล กำหนดประชุมหลังอาหารมื้อค่ำสุดท้ายในอิสราเอล หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ

การเดินทางทัศนศึกษาในประเทศจอร์แดน-อิสราเอล ถือเป็นการอวยพรประเทศอียิปต์-อิสราเอล และจอร์แดนทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพราะ ทุกครั้งที่มีคณะท่องเที่ยวเข้าไป หมายถึงเม็ดเงินที่จะเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศ ส่วน ความขัดแย้งระหว่างอาหรับและยิวซึ่งมีผลกับทั่วโลกในยุคสุดท้ายนี้ เราเชื่อว่ามีวิธี แก้ไขได้เพียงวิธีเดียวคือ การสำแดงความจริงใจ ความรัก และด้วยคำอธิษฐาน ดังพระสัญญาของพระเจ้าในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “ คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรม มีพลังทำให้เกิดผล ”


ข้อมูลทั่วไป 

สภาพอากาศระหว่างเดินทาง

อุณหภูมิเป็นเซลเซียส
ธันวาคม
ประเทศอียิปต์ อุณหภูมิ ระหว่าง 
ประเทศอิสราเอล อุณหภูมิ ระหว่าง 
ประเทศจอร์แดน อุณหภูมิ ระหว่าง
15-28 
8-22 
6-20
หมายเหตุ กรุณาเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสุขภาพของท่านค่ะ และเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม เป็นช่วงต้นฤดูหนาว อากาศในช่วงเช้าและเย็นจะหนาวกว่าระหว่างวัน และอาจมีฝนตกบ้าง กรุณาเตรียมเสื้อผ้าให้ เหมาะกับสุขภาพร่างกายของท่านนะคะ และอุณหภูมิระหว่างขึ้นภูเขาซีนาย จะหนาวกว่าปกติ โดยเฉพาะในเดือน ธันวาคม อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา. (กรุณาเตรียมไฟฉาย หมวกที่คลุมหน้าได้ ถุงมือ)

อาหารและน้ำดื่มในอิสราเอล

อาหาร มื้อเช้าและเย็นจะรับประทานในโรงแรมที่พักเป็นอาหารบุฟเฟต์ จะเป็นอาหารโคเชอร์ (Kosher) หรืออาหารตามพระคัมภีร์ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสูงมาก คือไม่มีนมเนยในมื้อที่มีเนื้อสัตว์ และไม่มีกุ้งหอยปู ปลาต้องเป็นเฉพาะปลาที่มีเกล็ด ส่วนมื้อกลางวันจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารพื้นเมือง 

น้ำดื่ม ในประเทศอียิปต์และจอร์แดน น้ำเปล่าจะแพงมาก จะมีบริการเฉพาะมื้อเที่ยง ในประเทศอิสราเอล สามารถดื่มน้ำได้จากก๊อกน้ำเย็น มีปริการในทุกมื้ออาหาร 

หมายเหตุ จะมีน้ำดื่มแจกในวันแรก ท่านละหนึ่งขวด และท่านสามารถซื้อจากคนขับรถ ขวดละ 1 เหรียญสหรัฐ 

ห้องน้ำสาธารณะ มีค่ารักษาความสะอาดสถานที่ อัตราอยู่ระหว่าง ท่านละ 1-2 เชเคลในอิสราเอล หรือประมาณ 2-3 ท่าน ต่อ 1 เหรีญสหรัฐ

เครื่องใช้ส่วนตัวที่ควรนำติดตัวไปด้วย
 • แยกเสื้อแจ๊กเก็ตหรือเสื้อหนาวเพื่อใช้ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน สำหรับท่านที่กลัวหนาว
 • รองเท้าที่สวมสบาย (แนะนำให้ใช้รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้ากีฬา หรือรองเท้าหุ้มส้นเตี้ย) เพราะการเดินทางขึ้นภูเขาซีนาย จะขี่อูฐและเดินเท้าหลายชั่วโมง และเส้นทางในบริเวณเมืองเก่าเยรูซาเล็มจะเป็นหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ ไม่เหมาะกับส้นสูง
 • เตรียมไฟฉาย เสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ ถุงมือ หมวกคลุมใบหน้าได้ด้วยค่ะ ในการเดินทางขึ้นภูเขาซีนาย เวลา ตีสอง-ตีห้า
 • รองเท้าแตะสำหรับเล่นน้ำในทะเลตาย แว่นกันแดด ครีมทาผิวกันแดด ชุดว่ายน้ำหรือชุดแอโรบิท (แนบตัว) ผ้าเช็ดตัว เพื่อใส่ลอยตัวในทะเลตาย ( Dead Sea )
 • ไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ ระหว่างการทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโบสถ์
 • กระป๋องใส่โคลน ถ้าต้องการนำมาฝากพี่น้องทางบ้าน (โปรดระวังอย่าเก็บโคลนมากเกินไปเพราะถือว่าขโมยทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติของประเทศได้)
 • ขวดใส่น้ำในแม่น้ำจอร์แดน เป็นของฝากหรือที่ระลึก
 • กล้องถ่ายรูป ควรเตรียมฟิล์มให้พอ (ที่อิสราเอลแพงมากนะ)
 • เครื่องคิดเลข ไว้คำนวณเวลาซื้อของที่ระลึก
 • ยา เฉพาะโรคประจำตัว

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน


สกุลเงินทั้งสามประเทศ ไม่มีซื้อขายนอกประเทศ มีสกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นสกุลกลาง โดยแลกเป็นธนบัตรใบย่อยคือ ใบละ 1.- 5.-, 10.-, 20 เหรียญสหรัฐเป็นต้น 

อิสราเอล คือ เงินเชเคล 1 เหรียญสหรัฐ = 3.50 เชเคล หรือ 1 เชเคล = 9 บาท 

จอร์แดน คือ จอร์แดนดีน่าร์ 1 เหรียญสหรัฐ = 0.71 จอร์แดนดีน่าร์ หรือ 1 จอร์แดนดีน่าร์ = 45.00 บาท 

อียิปต์ คือ อียิปต์ปอนด์ 1 เหรียญสหรัฐ = 5.80 ปอนด์อียิปต์ หรือ 1 ปอนด์อียิปต์ = 7 บาท ) 

หมายเหตุ เงินอียิปต์ปอนด์ ให้แลกที่สนามบินในวันแรกทันที แลกให้พอใช้จ่ายก็พอค่ะ 

ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ ระบบปลั๊ก 3 ตากลมแบบยุโรป ควรเตรียม Adapter แปลงขาปลั๊กไปด้วยถ้าต้อง ชาร์ตมือถือหรือกล้องถ่ายรูป 

โทรศัพท์มือถือ สามารถนำโทรศัพท์ระบบ GSM DTAC ORANGE ไปใช้ได้ โดยต้องขอเปิดใช้ โทรศัพท์ต่างประเทศกับแต่ระบบก่อนการเดินทางสัก สามวันทำการ แนะนำให้ใช้การ์ดโทรศัพท์ ซึ่งสามารถซื้อได้ จากโรงแรมที่พัก 

การเช็ค-อินและเอาท์จากโรงแรมที่พัก

เช็ค-อิน หัวหน้าทัวร์ จะแจกซองกุญแจให้แต่ละห้อง ในซองจะมีสติ๊กเกอร์พร้อมหมายเลขห้องพัก เพื่อท่านจะนำ ไปติดบนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ แล้วพนักงานบริการของโรงแรมจะนำไปส่งให้ที่ห้องพัก หากท่านไม่ต้องการรอ การบริการของพนักงาน ท่านสามารถลากกระเป๋าขึ้นห้องพักได้เลยค่ะ โรงแรมส่วนใหญ่ในประเทศแทบนี้ จะ มีพนักงานจำกัดมากค่ะ 

เช็คเอาท์ ให้นำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ (ท่านละ 1 ชิ้นเท่านั้น) วางไว้หน้าห้องตามเวลานัดหมายของหัวหน้าทัวร์ ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า ถ้ามีค่าใช้จ่ายค่ามินิบาร์ในห้อง ค่าโทรศัพท์ กรุณาเคลียรบิลก่อนรับประทานอาหารเช้า และคืนกุญแจห้องพักที่เคาเตอร์โรงแรม ก่อนเวลานัดทุกครั้งนะคะ ทุกท่านต้องมาชี้กระเป๋าตามเวลานัดหมาย มิฉะนั้น พนักงานบริการจะไม่สามารถนำกระเป๋าของท่านไว้ใต้ท้องรถได้ และจะทำให้การเดินทางล่าช้าออกไป 


ค่าทิปค่าบริการ
 • ไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว จะมอบให้ในวันสุดท้ายของการเดินทางในแต่ละประเทศ แต่หากท่านประทับใจในบริการและต้องการให้เพิ่มเป็นพิเศษ ท่านสามารถรวบรวมเพิ่มให้เป็นหมู่คณะหรือส่วนตัวได้ค่ะ

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


ค่าใช้จ่ายมินิบาร์ในห้องพัก ห้องพักในอียิปต์ อิสราเอลและจอร์แดนจะไม่มีน้ำดื่ม(น้ำเปล่า) ให้เหมือนประเทศ อื่น ๆ กรุณาเก็บขวดน้ำที่ทัวร์แจกให้ในวันแรกไว้เพื่อเติมน้ำระหว่างทางจากห้องอาหาร ส่วนประเทศ อิสราเอลท่านสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำได้ (แนะนำให้ดื่มจากก๊อกน้ำเย็น) สำหรับบางท่านที่ไม่สะดวกใจ สามารถกรอกน้ำดื่มจากห้องอาหารใส่ขวดไว้ดื่มได้ หรือซื้อเพิ่มเติมจากร้านค้าในโรงแรม (น้ำแร่ ขนาด 200 ม.ล ในราคา 1 เหรียญสหรัฐ จากคนขับรถทัวร์ประจำคณะได้) 

- น้ำดื่มในสามประเทศนี้ แพงมาก อียิปต์และจอร์แดน ประมาณ ขวดละ 80 บาท อิสราเอล ประมาณ 40 บาท
 • การเดินทางในเส้นทางชิค (Siq) เมืองพาตร้า ระยะทาง 3 กิโลเมตร หากท่านที่มีปัญหาการเดินโปรดแจ้งหัวหน้าทัวร์ มีบริการรถม้าสำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพ (ในราคาพิเศษ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า กรุณาคำนึงถึง น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง สายการบินอนุญาติให้เที่ยวบินละ 20 กิโลต่อท่าน (เกินได้ 2-3 กิโล)

กระเป๋าเดินทางทั้งใบใหญ่ (Suitcase) และ กระเป๋าเดินทางใบเล็ก (Handcarry Baggage)
กรุณาใช้แบบมีล้อลาก จะสะดวกในการเดินทาง

คู่มือการเดินทาง
 1. บริษัท เบธเอล ทัวร์ จะแจกหนังสือคู่มือการเดินทางภาษาไทย ให้ที่สนามบินในวันเดินทาง
 2. คู่มือการเดินทางจากบริษัท ทัวร์ในอิสราเอล จะมอบให้ในวันแรกที่ถึงประเทศอิสราเอล

หมายเห ตุ รายการการเดินทางแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่ยังคงดำเนินการบนพื้นฐานเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทางและมาตราฐานในด้านการบริการไว้

บริษัท ทัวร์ในประเทศอิสราเอล บริษัท ซาร์เอล ทัวร์ - Ms. Yael Tel. 972 52 4570156    

บริษัท เบธเอล ทัวร์ จำกัด website : www.betheltour.net Tel.086-399-0459 หรือ 081-862-0518 

ผู้บรรยายท้องถิ่น ……………………. มือถือ 
ผู้บรรยายไทย …………………. มือถือ ใช้หมายเลขเดียวกับหัวหน้าทัวร์ 
หัวหน้าทัวร์ นวลละออ มือถือ 081-862-0518 
( กรุณาส่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษ หากต้องการติดต่อกับสมาชิกในคณะ เพื่อติดต่อกลับ) 

การเดินทางทัศนศึกษา 3 ประเทศ อียิปต์ อิสราเอล และจอร์แดน ถือเป็นการอวยพรประเทศดังกล่าว ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง เพราะ ทุกครั้งที่มีคณะท่องเที่ยวเข้าไป หมายถึงเม็ดเงินที่จะเกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศ ส่วนความขัดแย้งระหว่างอาหรับและยิวซึ่งมีผลกับทั่วโลกในยุคสุดท้ายนี้ เราเชื่อว่ามีวิธี แก้ไขได้เพียงวิธีเดียวคือ การสำแดงความจริงใจ ความรัก และด้วยคำอธิษฐาน ดังพระสัญญาของพระเจ้าในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์กล่าวว่า “ คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรม มีพลังทำให้เกิดผล ” 

ข้อแนะนำการอ่านพระคัมภีร์ล่วงหน้าก่อนเข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ปฐมกาล อพยพ กันดารวิถี เฉลยธรรมบัญญติ โยชูวา มัทธิว โรม เอเฟซัส เสียงหนึ่งร้องว่า
 
“ จงเตรียมมรรคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทุรกันดาร 
จงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลทราย 
หุบเขาทุกแห่ง จะถูกยกขึ้น 
ภูเขาและเนินเขาทุกแห่งจะให้ต่ำลง 
ที่ลุ่มๆ ดอนๆ จะให้เสมอ 
และที่สูงๆ ต่ำๆ ให้เป็นที่ราบ 
และจะเผยพระสิริของพระเจ้า 
และมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกัน 
เพราะพระโอษฐ์ของพระเจ้าตรัสไว้แล้ว ”  ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะ
พันธกิจ เบธเอล ทัวร์ จำกัด
BETHEL TOUR MISSION 
Copyright © 2019

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc
44,047 unique visits